Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Феврал 2023

Хоҹалы сојгырымындан 31 ил өтүр

Ермәниләрин Хоҹалы шәһәриндә төрәтдији сојгырымындан 29 ил өтүр.

1992-ҹи ил февралын 25-дән 26-на кечән ҝеҹә ермәни һәрби бирләшмәләри Русијанын 366-ҹы мотоатыҹы алајынын көмәји илә Хоҹалы шәһәрини ишғал едәрәк, бурада јашајан динҹ әһалијә гаршы сојгырымы төрәдиб. Ермәни силаһлы бирләшмәләри ССРИ дөврүндән Ханкәнди шәһәриндә дислокасија олунмуш 366-ҹы мотоатыҹы алајынын зиреһли техникасы вә һәрби һејәтинин көмәклији илә 1992-ҹи ил февралын 25-дә Хоҹалы шәһәринә һүҹума кечиб. Мүһасирәјә алынан шәһәрин 2500 сакини хилас олмаг үчүн Ағдам истигамәтиндә һәрәкәт едиб.

Лакин пусгуда дајанан ермәниләр динҹ сакинләри ҝүлләбаран едибләр. Әсрин фаҹиәси олан Хоҹалы сојгырымы нәтиҹәсиндә 63-ү ушаг, 106-сы гадын, 70-и гоҹа вә гары олмагла, 613 Хоҹалы сакини гәтлә јетирилиб, 8 аилә тамамилә мәһв едилиб, 25 ушаг һәр ики валидејнини, 130 ушаг валидејнләриндән бирини итириб. Дүшмән ҝүлләсиндән 76-сы ушаг олмагла, 487 нәфәр јараланыб. 1275 нәфәр ҝиров ҝөтүрүлүб. Ҝиров ҝөтүрүләнләрдән 150 нәфәринин, о ҹүмләдән 68 гадын вә 26 ушағын талеји бу ҝүнәдәк мәлум дејил.

1994-ҹү илдә Милли Мәҹлис “26 феврал - Хоҹалы сојгырымы ҝүнү һаггында” хүсуси гәрар гәбул едиб. Сәнәддә һадисәнин башвермә сәбәбләри вә ҝүнаһкарлары тәфсилаты илә ачыгланыб.

Бакынын Хәтаи рајонунда Хоҹалы сојгырымы гурбанларынын хатирәсинә абидә уҹалдылыб.

Гејд едәк ки, артыг дүнјанын бир нечә өлкәсинин парламенти Хоҹалы сојгырымыны таныјан гәрар гәбул едиб.


6002 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP