Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијун 2020

Тәл-Әвивин игтисади һијләси вә Ирәванын удузмасы

Ермәнистан сијасәтчиләри билдирибләр ки, сионист режимлә мүнасибәтләрин артмасы Иранла әлагәләрдә проблем јаратмајаҹаг.

Гафгаз Һәгигәтләри хәбәр верир ки, сионист режими сон бир нечә илдә Ҹәнуби Гафгаз, хүсусилә дә Ермәнистана гаршы хариҹи сијасәтиндә стратежи дәјишиклик етмәк ардынҹадыр. Ермәниләри бу мәсәләдә гыҹыгландырмаг мәгсәдилә Ермәнистанын дахили бөһран вә бејнәлхалг проблемләрдән гуртулушунун һәлл јолуну Тәл-Әвивлә мүнасибәтләрин, хүсусилә дә игтисади әлагәләрин ҝенишләнмәсиндә тәриф етмәјә сәј ҝөстәрирләр.

Ермәнистан сијасәтчиләринин зеһниндә белә бир фикир јарадыблар ки, сионист режимин Ҹәнуби Гафгаз мәнтәгәсинә јени јанашмасыны гәнимәт билмәк лазымдыр, сионист режиминә јахынлашмагла вә онунла мүнасибәтләри артырмагла өз һәрби вә тәһлүкәсизлик системинин сәвијјәсини ҝенишләндирмәк олар, беләликлә, Гарабағ мәсәләсиндә уғур газанмаг мүмкүндүр, һабелә, дүнјаја белә ҝөстәрмәк олар ки, ҝуја тәкҹә Ермәнистан сионист режимлә мүнасибәтләрини ҝенишләндирмәјә мүштагдыр. Һәмчинин сионист режими Гафгазда јерләшән диҝәр өлкәләри дә бу кими мәсәләләрдә Ермәнистанла рәгабәтә тәһрик едир.

Бурада сионист режиминин Ҹәнуби Гафгазда хариҹи сијасәтинин стратежи дәјишиклијинин һәгиги маһијјәтинә диггәт едәк:

2017-ҹи илдә сионист режимин стратежи арашдырмалар мәркәзләриндән бири “Исраилин” Ҹәнуби Гафгазда јени јанашмасы адлы бир мәгалә нәшр етди. Бу мәгаләдә сионист режимин о вахткы назири Тасаһи Һанҝбј бу режимин Ермәнистанла реҝионал әмәкдашлығыны икитәрәфли мүнасибәтләрин дәјишилмәсиндә мүһүм аддым адландырды.

Һанҝбј тәһлүкәсизлик елити һесаб олунур вә мүхтәлиф саһәләрдә, хүсусилә дә нүвә фәалијјәтләри саһәсиндә чохлу тәҹрүбәси вардыр. Лакин онун Ермәнистана сәфәри вә бу өлкә илә 3 мүһүм сәнәд имзаламасы, Исраил-Ермәнистан тиҹарәт палатасынын јаранмасына һазырлыг иди. Јәни Ермәнистан сијасәтчиләринин сионист режими сәмтинә тәмүјүлү вә сионистләри хиласкар кими ҝөрмәләри тиҹарәт палатасынын тәшкил олдуғу вахтдан башлады вә Һанҝбјин сәфәри бу лајиһәни тәкмилләшдирди.

Исраил-Ермәнистан тиҹарәт палатасы тәблиғат аддымы сајылырды вә Ирәванын бир сыра сијасәтчиләринин ҝөзүнү һәгигәтә гапамаг характери дашыјырды. Үстәлик, бу васитә илә јәһуди лоббиси Ермәнистанын мүхтәлиф структурларына нүфуз едирди вә сионист режиминин бу өлкәдә стратежи мәгсәдләринин һәјата кечмәси үчүн шәраит јарадырды.

Сөзүҝедән тиҹарәт палатасынын фәалијјәти чох зәифдир вә игтисади-тиҹарәт мүнасибәтләрини өһдәсинә алдығы вахтдан Ирәван вә Тәл-Әвив арасында тиҹарәт мүбадиләси тәнәззүлә доғру ҝетмишдир. Буҝүн онун јаранмасындан 5 илә јахын өтдүјү бир вахтда һәлә дә әјри ҹәдвәлдә 2014-ҹү илин нөгтәси үзәриндә дајанмышдыр. Белә ки, бу мәсәлә һәтта, Исраил-Ермәнистан парламентләрарасы достлуг групу васитәсилә һәјата кечсәјди даһа уғурлу нәтиҹәләр әлдә едиләрди.

Ермәнистаны игтисади бөһрандан чыхармаг сионист режиминин приоритети олсајды, бу режимин Ирәвандакы сәфири Елијаһу Јерушалмини өз вәзифәсиндә сахлајарды. Чүнки о, имзаланмыш игтисади мүгавиләләрин иҹрасы үчүн үрәк јандыран вә бу истигамәтдә тәлаш ҝөстәрән тәк сионист иди. Лакин инди Елиав Белочерковскиј бу постда тәкҹә дипломатик сөһбәтләр етмәк вә ҝөзәл ифадәләр ишләтмәклә мәшғулдур. Сионист режими илә мүгавилә вә разылашмаларын үзәриндән артыг 3 ил өтүб. Гысасы, сионист режими тәкҹә өз мәгсәд вә марагларына хидмәт едән игтисади, һәрби вә технолоҝија саһәләриндә вердији вәдәләрә әмәл едир. Мәсәлән, јалныз Русија илә тиҹарәт әлагәләри һәјата кечирән сионист ширкәтләр Ермәнистанда фәалијјәт ҝөстәрә биләрләр. Чүнки Ермәнистан “Аврасија Азад Тиҹарәт Мүгавиләси”нин үзвү сајылыр вә бу, сионист режиминин хејринәдир. Һабелә, сәнаје мәркәзләринин ҝенишләнмәси вә технолоҝија трансфери тәкҹә Гарабағ мәнтәгәсиндә баш тута биләр. Чүнки сионист режими гондарма Гарабағ Республикасына тәһлүкәсизлик вә стратежи јанашмадан бахыр вә онун хәлвәт һәјатындан Иран Ислам Республикасы әлејһинә истифадә едә биләҹәк. Бундан әлавә, Гарабағын тәбии мәдән вә мәнбәләринә тамаһ ҝөзү дикиб.

Сионист режимин Гарабағ реҝионунда һүзур вә фәалијјәти Ҹәнуби Гафгазда әмин-аманлығы вә сабитлији позаҹаг. Чүнки Гафгазын шиәләри вә исламчылары әксәрән азәриләрдир вә онлар Гарабағ мәсәләсинә чох һәссасдыр. Диҝәр тәрәфдән синост режимини Фәләстин әразиләринин гәсбкары вә Ислам дүнјасынын бир нөмрәли дүшмәни билирләр. Бу ики мәсәләнин интеграсијасы Гүдсү ишғал едән сионист режими үчүн баһа баша ҝәлә биләр вә бунун мүмкүн пис нәтиҹәләри Ермәнистанын да јахасындан јапышаҹаг.

Диҝәр тәрәфдән Ислам Республикасы тәкҹә реҝионал ојунчу кими дејил, бејнәлхалг ҝүҹ чәрчивәсиндә сионист режиминин реҝионда мүнасибәтләринин артмасына лагејд гала билмәз.

Ермәнистан сијасәтчиләри билдирибләр ки, сионист режимлә мүнасибәтләрин артмасы Иранла әлагәләрдә проблем јаратмајаҹаг. Буна ҹаваб олараг демәлијик:

Сионист режимин Бејтүл-Мүгәддәсдә сәфирлик ачылмасы кими мүнасибәтләринин артмасына Иранын ачыг-ашкар етиразы сионист режиминин тәһдидләринин артмасына ҝөрә дејилдир. Чүнки Иран Ислам Республикасы 40 илдән артыгдыр ки, өз дүшмәнләринин мәкрли планларыны зәрәрсизләшдирмәкдә ад газаныб. Бу етираз Ислам Ингилабынын дүнјаҝөрүшүндә вә милли тәһлүкәсизлик доктринасындакы көкә гајыдыр вә о да бундан ибарәтдир ки, Ислам Ингилабы сионист режимини јер күрәсиндә мүхтәлиф ҹәмијјәтләри мәһв етмәк ардынҹа олан мүтләг шәр кими ҝөрүр. Һалбуки, ҹәмијјәтләр сионист режими илә мүнасибәтләрин узунмүддәтли зәрәрләриндән хәбәрсиздир. Ислам Ингилабынын бу идеолоҝија вә дүнјаҝөрүшүнә әсасән, милләт вә дининдән асылы олмајараг бүтүн инсанлар сионист режиминин ишғалчылығындан аманда галмалыдыр.

Ермәнистан рәсмиләри бу гәрарларына јенидән бахмалы, дүнјада баш верән һадисәләрә диггәт етмәклә дүшүнмәли, бејнәлхалг сионисмин дәстәкләдији империализмин дағылмаг үзрә олдуғуну ҝөрмәли, диҝәр өлкәләрин аҹы тәҹрүбәләриндә ибрәт алмалы, дахили ҝүҹ вә потенсиалларына архаланмагла өз проблемләрини һәлл етмәлидирләр.


646 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP