Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2020

Путин: Бунун сајәсиндә Русија дүнја ҝүҹүдүр!

Русија ҝөркәмли инсанларын сајәсиндә дүнја ҝүҹү олдуғуну иддиа едә биләр вә һаглы олараг да иддиа едир.

Бу сөзләри Русија Президенти Владимир Путин дејиб.

“Бу ҝүн Кремлдә оланлар сөзсүз ки, мүхтәлиф алајларын нүмајәндәләридир. Мәһз онларын сајәсиндә Русија дүнја ҝүҹү адландырылмағы һагг едир”, - Кремл рәһбәри Русијанын елм вә техника, мәдәнијјәт вә әдәбијјат, һуманитар вә инсан һүгуглары саһәсиндә фәргләнәнләрә дөвләт мүкафатынын верилмәси мәрасиминдә чыхыш едәркән билдириб.

Путин чыхышында әдибләрдән биринин мәнәви-әхлаги әсасларла бағлы фикирләриндән ситат ҝәтириб:

“Гаршылыглы дәстәк, гаршылыглы јардым вә үмуми тапшырығын һәллиндә сәјләрин бирләшдирилмәси... Демәлијәм ки, Русија мәһз бу мәнәви-әхлаги тәмәл үзәриндә дајаныб, дајаныр вә дүшүнүрәм ки, дајанаҹаг. Һәмишә. Мәһз ҝүҹләрин бирләшдирилмәси сајәсиндә үстүн гәләбәләр вә бүтүн саһәләрдә мөһтәшәм практики нәтиҹәләр әлдә етдик”.


732 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP