Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијун 2020

Илһам Әлијевин һәбс мүддәти узадылды

АИП сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијевин һәбс мүддәти узадылыб. Бу барәдә мәлуматы Һаҹы Илһам Әлијевин Һүгугларынын Иҹтимаи Мүдафиә Комитәсинин сәдри Акиф Һејдәрли билдириб.

О гејд едиб ки, Һаҹы Илһам Әлијевин һәбс мүддәти октјабрын 28-дәк узадылыб: "И.Әлијевин вәкили Осман Казымовун билдирдијинә ҝөрә бу барәдә гәрар дүнән Сәбајыл мәһкәмәсиндә верилиб. Һазырда Һаҹы Илһам Әлијев ДТХ-нын тәҹридханасында сахланылыр. Онун истинтагы давам едир. Һаҹынын мәнәви-психоложи дуруму, сәһһәти нормал вә гајдасындадыр. О, она гаршы ирәли сүрүлән иттиһамлары гәбул етмир.”

Гејд едәк ки, Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијев феврал ајынын 29-да Дөвләт Тәһлүкәсизлији Хидмәтинин әмәкдашлары тәрәфиндән јашадығы мәнзилдән ҝөтүрүләрәк сахланылыб. Мартын 2 дә она (шәрләнәрәк) Вәтәнә хәјанәт маддәси елан олунмуш вә Сәбајыл рајон Мәһкәмәси тәрәфиндән дөрд ајлыг һәбс гәтимкан тәдбири сечилиб. О, илк ифадәсини она дөвләт тәрәфиндән тәјин олунмуш вәкилин иштиракы илә вериб вә она гаршы ирәли сүрүлән иттиһамы гәбул етмәјиб.


709 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP