Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2020

Инҝилтәрдә рүсвајчылыг: 10000 инҝилис “адам ит” олуб

Сон илләрдә Инҝилтәрә “адам ит” адлы сосиал проблеми ҝенишләнир. Адам ит тулалары итә охшар гијмәтли дәри ҝејимләр ҝејинир вә һомосексуал партнјорунун јанында дөрд әл-ајаглы јеријирләр.

Артыг бир мүддәтдир ки, гәрб ҹәмијјәтиндә, хүсусилә дә Инҝилтәрәдә “Һуман Пупс” (адам ит) адлы феномен ҝенишләнмәкдәдир вә диггәти чәкән һәддә ҹәмијјәт бу феноменә үз тутмагдадыр.
Бу груп өзүнү итә охшадан ҝејимләр ҝејинир вә ит кими давранырлар. Бу адам итләр һомосексуал кишиләрдир вә өз ҹинси истәкләрини ит формасында Инҝилтәрә ҹәмијјәтиндә нүмајиш етдирирләр.

2016-ҹы илдә Инҝилтәрәнин 4-ҹү телаканалында “Сеҹрет Лифе Оф Тһе Һуман Пупс” адлы сәнәдли филм екрана чыхды. Бу филм ит ҝејимләри ҝејмиш һомосексуаллары нүмајиш етдирди. Флмдә сәј едилмишди ки, онларын давранышлары арашдырылсын вә Инҝилтәрә ҹәмијјәтиндә бу феноменин јајылмасынын сәбәби мәлум олсун.
“Гуардиен” гәзети 2016-ҹы илдә өз хәбәрләринин бириндә адам ит феноменинин Инфилтәрәдә сон 15 илдә һомосексуал груплардан доғулдуғуну вә интернет васитәсилә ҹәмијјәтдә јајылмадығыны јазмышды.
Адам итләр ит формасында дәридән гијмәтли ҝејимләр ҝејинирләр вә, өз һомосексуал партнјорунун јанында дөрд әл-ајаглы јеријирләр. Һабелә, итләрә мәхсус габларда јемәк јемәји хошлајырлар вә өз ҹинси истәкләрини итләр кими јеринә јетирирләр.

Адам итләрин партнјорлары онларын боғазына халта тахыр вә күчәдә өзләри илә ҝәздирирләр.
“Ҹһристиантодај” информасија аҝентлијинин тәһлилинә ҝөрә, 10000 Инҝилтәрә вәтәндашы “адам ит”ә чеврилиб, онларын ҝејим вә давранышлары ит кими олмушдур.

Илләрдир ки, һәдсиз азадлыглар вә инсан шәниндән узаг истәкләр гәрб ҹәмијјәтиндә бу вә гул олмаг кими иҹтимаи-мәдәни аномалијаларын үзә чыхмасына сәбәб олмушдур. Бир чох тәһлилчиләрин фикринҹә, бу кими аномалијалар инсан кәрамәтинә диггәтсизлијин ҝенишләнмәси үзүндән ортаја чыхмышдыр.


779 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP