Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2020

Чин парламенти Һонконгла бағлы гануну гәбул етди

Үмумчин Халг Нүмајәндәләри Јығынҹағы Даими Комитәси ијунун 30-да Һонконгун тәһлүкәсизлијинин тәмин олунмасы һаггында ганун лајиһәсини гәбул едиб.

Бу барәдә “Тһе Соутһ Ҹһина Морнинҝ Пост” гәзети мәлумат јајыб.

Һонконгун Ганунвериҹи Шурасынын иштиракы олмадан гәбул едилән ганун лајиһәси 1 ијулда гүввәјә минәҹәк.

Гејд едәк ки, бу ганун Һонконгун мухтаријјәтини кәскин шәкилдә мәһдудлашдыраҹаг. Чин һакимијјәти сепаратчы чағырышлар олдуғу һалда бу мухтар гуруму ҹәзаландырмаг мәгсәдилә өз тәһлүкәсизлик гүввәләрини ҝөндәрәҹәк, һәбсләр кечирә биләҹәк.

Илкин мәлумата ҝөрә, ән ҹидди ҹәза тәдбири кими өмүрлүк һәбс нәзәрдә тутулуб.


573 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP