Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2013

Хәрчәнҝ хәстәлијинин әлаҹы тапылыб

Јени дәрман өлүмү габаглајаҹаг

Јени бир дәрман комбинасијасынын көмәклији илә узун мүддәт хәрчәнҝ хәстәлијиндән әзијјәт чәкән хәстәләрин һәјатлары хилас олуна биләр. Һолландијанын пајтахты Амстердамда тәшкил едилән Авропа Хәрчәнҝ Конгресиндә мүтәхәссисләр јени дәрман сајәсиндә хроники хәстәликлә бирҝә дә олса хәстәләрин һәјатларына давам едә биләҹәкләрини билдирибләр.
Јени мүалиҹә үсулу һаггында әтрафлы тәдгигат апаран Степһен Һодинин сөзләринә ҝөрә, хәрчәнҝ хәстәлијинин мүалиҹәсиндә хејли наилијјәтләр әлдә олунуб. “Бир нечә ил әввәл “дәри хәрчәнҝи” илә “мүалиҹә” сөзүнү бир ҹүмләдә ишләтмәк хәјал иди. Ама инди биз бу јөндә ирәлиләјирик” Мүтәхәссисләр һесаб едир ки, хәрчәнҝ хәстәлији 5-10 ил сонра өлүмҹүл хәстәликләр сијаһысындан чыхаҹаг./хезерхебер


6189 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP