Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Август 2020

Коронавирусдан хилас јолу тапылды

Испанијалы алимләр ағыз әтрафында пүскүрдүләркән коронавирусун јајылмасынын гаршысыны алмаға гадир спреј һазырлајырлар.

Бу барәдә Елми Тәдгигатлар үзрә Али Шура (ҸСЫҸ) билдириб.

Спрејин полисахарид әсаслы молекулларынын инфексијаны еффектив шәкилдә сахладығы тәсдиг олундуғу тәгдирдә ону врусун башга нөвләринә гаршы да истифадә едәҹәкләр. Чүнки онлар бир чох микроорганизмләрин һүҹејрәләрә дахил олмаг үчүн истифадә етдији механизмә тәсир едир.

“Һазырда һесаб олунур ки, инфексија ағыз бошлуғу-удлагда башлајыр, она ҝөрә спрејин мүәјјән молекул базалы дәрман формасы вирусун һиссәҹикләринин кечә билмәјәҹәји манеә јарадаҹаг вә вирусун тәсирләрини өлдүрәҹәк”, - арашдырманын мүәллифләриндән бири, Үмуми Үзви Кимја Институтунда (ЫГОҜ) ишләјән Хулиа Ревуелта изаһ едиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, әҝәр инфексија башласа белә, спреј јолухмуш һүҹејрәләрдәки репликасија нәтиҹәсиндә јаранан вирус һиссәҹикләрини илкин мәрһәләдә нејтраллашдыраҹаг вә инфексијанын ағҹијәр зонасына јајылмасынын гаршысыны алаҹаг. Бунунла да хәстәлијин ағырлығыны азалдаҹаг.

“Әҝәр биз бу молекулларын инфексијаны еффектив шәкилдә гаршысыны алдығыны сүбут етсәк, о заман ҝенишспектрли вирусәлејһинә васитә әлдә едәҹәјик. Она ҝөрә дә нәтиҹә диҝәр вируслара гаршы да истифадә олуна, һәтта ҝәләҹәк пандемијалардан мүдафиә ролуну ојнаја биләр”, - Х.Ревуелта әлавә едиб. "Спутник"


660 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP