Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2020

Русијанын нүвә бомбасындан даһа горхунҹ силаһы - "Авангард"

“Авангард” 15 дәгигә әрзиндә Вашингтона чата биләр. Бу мүддәт әрзиндә америкалылар нәинки рус ракетинин гаршысыны ала, бир финҹан гәһвә белә ичә билмәјәҹәк”.

Бу фикирләр Чинин “Сина” информасија аҝентлијинин Русијанын “Сармат”, “Авангард” вә “Јарис” ракет системләри илә бағлы мәгаләсиндә јер алыб.

Мәгаләдә ракетләрин фәргли дөјүш хүсусијјәтләринә малик олдуғу вә истәнилән дүшмән гүввәси үчүн тәһлүкә еһтива етдији билдирилиб. Гејд олунуб ки, ракетләр 10 мин км-дән артыг мәнзилә саһибдир. Бу да Русијанын ән бөјүк рәгиби олан АБШ-ы сонсуз чыхылмаз вәзијјәтә сала биләр. Ракетләрин ҝөрүнмәзлик габилијјәти вә сүрәтләри сәбәбилә АБШ Һава Һүҹумундан Мүдафиә Гүввәләринин онларын гаршысыны ала билмәјәҹәји вурғуланыб.

“Авангард” ракетинә хүсуси диггәт ајыран аҝентлик буну Русија ордусунун “шаһ әсәри” адландырыб. Сөзүҝедән ракетин дөјүш хүсусијјәтләринин нүвә бомбасындан даһа горхунҹ олдуғу гејд едилиб.


141 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP