Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Нојабр 2020

Түркијә Суријадакы ән бөјүк базасындан чыхарылды

Түркијә гүввәләри бу ҝүн сәһәр саатларында Һоманын шималында јерләшән Мурак базасындан тамамилә чыхыб.
Алманија хәбәр аҝентлијинин Муракдакы јерли мәнбәләрә истинадла јазыб: “Онларла һәрби автомобил вә лоҝистик тәҹһизат дашыјан јүк машынлары бу ҝүн сәһәр саатларында Һомада јерләшән Мурак һәрби базасыны тамамилә тәрк едиб. Бу база бир илдән чох иди ки, ишғалчы Сурија ордусунун мүһасирәсиндә галмышды.” 

Бу мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә, Мурак базасынын бошалдылмасы ики ҝүн иди ки, сутка боју давам едирди.
Сурија ордусуна јахын мәнбәләр билдириб ки, орду гүввәләри Түркијәнин база әтрафында гурудуғу торпаг тәпәләри дағытмаға башлајаҹаг.

Анкара 20 октјабрдан башлајараг бу базаны бошалтмаға башламышды.
Һәмин вахт хәбәр мәнбәләри билдирмишди ки, Түркијәјә аид һәрби постларын бошалдылмасы Русијанын нәзарәти илә һәјата кечир. Силаһ вә һәрби тәҹһизат Идлиб әјаләтинин ҹәнубуна апарылыр вә орадан да Түркијәјә аид террорчу групларын ишғалында олан әразиләрә дашынаҹаг.
2019-ҹу илин август ајында Сурија ордусу Мурак шәһәрини Ҹәбһәтун-нусрә террорчуларындан азад етди. Бундан сонра шәһәрдә олан Түркијә һәрби гүввәләри Сурија ордусу тәрәфиндән мүһасирәјә алынды вә о вахтдан мүһасирәдә сахланылырды.
Бәзи мәнбәләрин вердији хәбәрә ҝөрә, Русијанын васитәчилији илә Сурија ордусу Түркијә тәҹавүзкарларынын мүһасирәдән чыхараг ҝери чәкилмәсинә иҹазә вермишдир.


502 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP