Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Нојабр 2020

Ишғалдан азад едилән әразиләримизин - Там сијаһысы

27.09.2020 саат 07-36-дан башлајараг буҝүнәдәк ашағыдакы кәндләримиз, шәһәр вә гәсәбәләримиз ишғалдан азад едилиб.

Азәрбајҹан ордусунун ишғалдан азад етдији әразиләрин там сијаһысы:

1. Гараханбәјли кәнди (Фүзули, 27.09.2020)

2. Гәрвәнд кәнди (Фүзули, 27.09.2020)

3. Кәнд Һорадиз (Фүзули, 27.09.2020)

4. Јухары Әбдүррәһманлы кәнди (Фүзули, 27.09.2020)

5. Бөјүк Мәрҹанлы кәнди (Ҹәбрајыл, 27.09.2020)

6. Нүзҝар кәнди (Ҹәбрајыл, 27.09.2020)

7. Шәрвәж кәнди (Фүзули, 28.09.2020)

8. Суговушан кәнди (Тәртәр, 03.10.2020)

9. Талыш кәнди (Тәртәр, 03.10.2020)

10. Меһдили кәнди (Ҹәбрајыл, 03.10.2020)

11. Чахырлы кәнди (Ҹәбрајыл, 03.10.2020)

12. Ашағы Маралјан кәнди (Ҹәбрајыл, 03.10.2020)

13. Шәјбәј кәнди (Ҹәбрајыл, 03.10.2020)

14. Гујҹаг кәнди (Ҹәбрајыл, 03.10.2020)

15. Ашағы Әбдүррәһманлы кәнди (Фүзули, 03.10.2020)

16. Ҹәбрајыл шәһәри (04.10.2020)

17. Кархулу кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

18. Шүкүрбәјли кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

19. Чәрәкән кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

20. Дашкәсән кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

21. Һоровлу кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

22. Маһмудлу кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

23. Ҹәфәрабад кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

24. Јухары Маралјан кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

25. Деҹал кәнди (Ҹәбрајыл, 04.10.2020)

26. Шыхәли Ағалы кәнди (Ҹәбрајыл, 05.10.2020)

27. Сарыҹалы кәнди (Ҹәбрајыл, 05.10.2020)

28. Мәзрә кәнди (Ҹәбрајыл, 05.10.2020)

29. Һадрут гәсәбәси (Хоҹавәнд, 09.10.2020)

30. Чајлы кәнди (Тәртәр, 09.10.2020)

31. Јухары Ҝүзләк кәнди (Фүзули, 09.10.2020)

32. Ҝөрәзилли кәнди (Фүзули, 09.10.2020)

33. Гараҹаллы кәнди (Ҹәбрајыл, 09.10.2020)

34. Сүлејманлы кәнди (Ҹәбрајыл, 09.10.2020)

35. Әфәндиләр кәнди (Ҹәбрајыл, 09.10.2020)

36. Сур кәнди (Хоҹавәнд, 09.10.2020)

37. Гарадағлы кәнди (Фүзули рајону, 14.10.2020)

38. Хатунбулаг кәнди (Фүзули рајону 14.10.2020)

39. Гараколлу кәнди (Фүзули рајону 14.10.2020)

40. Булутан кәнди (Хоҹавәнд рајону 14.10.2020)

41. Мәлкиҹанлы кәнди (Хоҹавәнд рајону 14.10.2020)

42. Кәмәртүк кәнди (Хоҹавәнд рајону 14.10.2020)

43. Тәкә кәнди (Хоҹавәнд рајону 14.10.2020)

44. Тағасәр кәнди (Хоҹавәнд рајону 14.10.2020)

45. Арыш (Фүзули рајону 15.10. 2020)

46. Дошулу (Ҹәбрајыл рајону 15.10.2020)

47. Едишә (Хоҹавәнд рајону 15.10.2020)

48. Дүдүкчү (Хоҹавәнд рајону 15.10.2020)

49. Едилли (Хоҹавәнд рајону 15.10.2020)

50. Чирагуз (Хоҹавәнд рајону 15.10.2020)

51. Хырманҹыг (Хоҹавәнд рајону 16.10.2020)

52. Ағбулаг (Хоҹавәнд рајону 16.10.2020)

53. Ахуллу (Хоҹавәнд рајону 16.10.2020)

54. Фүзули шәһәри (17.10.2020)

55. Гочәһмәдли (Фүзули рајону 17.10.2020)

56. Чимән (Фүзули рајону 17.10.2020)

57. Ҹуварлы (Фүзули рајону 17.10.2020)

58. Пирәһмәдли (Фүзули рајону 17.10.2020)

59. Мусабәјли (Фүзули рајону 17.10.2020)

60. Ишыглы (Фүзули рајону 17.10.2020)

61. Дәдәли (Фүзули рајону 17.10.2020)

62. Солтанлы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

63. Әмирварлы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

64. Машанлы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

65. Һәсәнли (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

66. Әликејханлы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

67. Гумлаг (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

68. Һаҹылы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

69. Ҝөјәрчинвејсәлли (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

70. Нијазгуллар (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

71. Кечәл Мәммәдли (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

72. Шаһвәлли (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

73. Һаҹы Исмајыллы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

74. Исаглы (Ҹәбрајыл рајону 19.10.2020)

75. Дөрдчинар (Фүзули рајону, 20.10.2020)

76. Күрдләр (Фүзули рајону, 20.10.2020)

77. Јухары Әбдүррәһманлы (Фүзули рајону, 20.10.2020)

78. Гарғабазар (Фүзули рајону, 20.10.2020)

79. Ашағы Вејсәлли (Фүзули рајону, 20.10.2020)

80. Јухары Ајбасанлы (Фүзули рајону, 20.10.2020)

81. Сарафша (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

82. Һәсәнгајды (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

83. Фуғанлы (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

84. Имамбағы (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

85. Даш Вејсәлли (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

86. Ағтәпә (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

87. Јарәһмәдли (Ҹәбрајыл рајону, 20.10.2020)

88. Ағҹакәнд (Хоҹавәнд рајону, 20.10.2020)

89. Мүлкүдәрә (Хоҹавәнд рајону, 20.10.2020)

90. Дашбашы (Хоҹавәнд рајону, 20.10.2020)

91. Ҝүнәшли - Кечмиш Норашен (Хоҹавәнд рајону, 20.10.2020)

92. Вәнҝ – Јени ады Чинарлы (Хоҹавәнд рајону, 20.10.2020)

93. Зәнҝилан шәһәри (20.10.2020)

94. Һавалы (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

95. Зәрнәли (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

96. Мәммәдбәјли (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

97. Һәкәри (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

98. Шәрифан (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

99. Муғанлы (Зәнҝилан рајону, 20.10.2020)

100. Ҝеҹәҝөзлү (Фүзули рајону, 21.10.2020)

101. Ашағы Сејидәһмәдли (Фүзули рајону, 21.10.2020)

102. Зәрҝәр (Фүзули рајону, 21.10.2020)

103. Бәләнд (Ҹәбрајыл рајону, 21.20.2020)

104. Папы (Ҹәбрајыл рајону, 21.20.2020)

105. Тулус (Ҹәбрајыл рајону, 21.20.2020)

106. Һаҹылы (Ҹәбрајыл рајону, 21.20.2020)

107. Тинли (Ҹәбрајыл рајону, 21.20.2020)

108. Минҹиван гәсәбәси (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

109. Хурама (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

110. Хумарлы (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

111. Сарыл (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

112. Бабајлы (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

113. Үчүнҹү Ағалы (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

114. Һаҹаллы (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

115. Гырах Мүшлан (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

116. Үдҝүн (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

117. Турабад (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

118. Ичәри Мүшлан (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

119. Мәликли (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

120. Ҹаһанҝирбәјли (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

121. Баһарлы (Зәнҝилан рајону, 21.10.2020)

122. Моллавәли (Фүзули рајону, 22.10.2020)

123. Јухары Рәфидинли (Фүзули рајону, 22.10.2020)

124. Ашағы Рәфидинли (Фүзули рајону, 22.10.2020)

125. Сирик (Ҹәбрајыл рајону, 22.10.2020)

126. Шыхлар (Ҹәбрајыл рајону, 22.10.2020)

127. Мәстәлибәјли (Ҹәбрајыл рајону, 22.10.2020)

128. Дәрзили (Ҹәбрајыл рајону, 22.10.2020)

129. Коллугышлаг (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

130. Малаткешин (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

131. Кәнд Зәнҝилан (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

132. Ҝенлик (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

133. Вәлигулубәјли (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

134. Гарадәрә (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

135. Чөпәдәрә (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

136. Татар (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

137. Тири (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

138. Әмирханлы (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

139. Гаргулу (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

140. Бартаз (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

141. Дәлләкли (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

142. Ағбәнд гәсәбәси (Зәнҝилан рајону, 22.10.2020)

143. Доланар (Хоҹавәнд рајону, 23.10.2020)

144. Бүнјадлы кәндләрини (Хоҹавәнд рајону, 23.10.2020)

145. Дағ Тумас (Ҹәбрајыл рајону, 23.10.2020)

146. Нүсүс (Ҹәбрајыл рајону, 23.10.2020)

147. Хәләфли (Ҹәбрајыл рајону, 23.10.2020)

148. Минбашылы (Ҹәбрајыл рајону, 23.10.2020)

149. Вејсәлли (Ҹәбрајыл рајону, 23.10.2020)

150. Вәнәдли (Зәнҝилан рајону, 23.10.2020)

151. Мирзәһәсәнли (Зәнҝилан рајону, 23.10.2020)

152. Зиланлы (Губадлы рајону, 23.10.2020)

153. Күрд Маһрызлы (Губадлы рајону, 23.10.2020)

154. Муғанлы (Губадлы рајону, 23.10.2020)

155. Алагуршаг (Губадлы рајону, 23.10.2020)

156. Биринҹи Алыбәјли (Зәнҝилан рајону, 25.10.2020)

157. Икинҹи Алыбәјли (Зәнҝилан рајону, 25.10.2020)

158. Рәбәнд (Зәнҝилан рајону, 25.10.2020)

159. Јеникәнд (Зәнҝилан рајону, 25.10.2020)

160. Говшудлу (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

161. Софулу (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

162. Дағ Машанлы (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

163. Күрдләр (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

164. Һовуслу (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

165. Чәләбиләр (Ҹәбрајыл рајону, 25.10.2020)

166. Падар (Губадлы рајону, 25.10.2020)

167. Әфәндиләр (Губадлы рајону, 25.10.2020)

168. Јусифбәјли (Губадлы рајону, 25.10.2020)

169. Чајтумас (Губадлы рајону, 25.10.2020)

170. Ханлыг (Губадлы рајону, 25.10.2020)

171. Сарыјатаг (Губадлы рајону, 25.10.2020)

172. Моллабүрһан (Губадлы рајону, 25.10.2020)

173. Губадлы шәһәри (25.10.2020)

174. Биринҹи Ағалы (Зәнҝилан рајону, 28.10.2020)

175. Икинҹи Ағалы (Зәнҝилан рајону, 28.10.2020)

176. Үчүнҹү Ағалы (Зәнҝилан рајону, 28.10.2020)

177. Зәрнәли (Зәнҝилан рајону, 28.10.2020)

178. Мандылы (Фүзули рајону, 28.10.2020)

179. Газанзәми (Ҹәбрајыл рајону, 28.10.2020)

180. Ханағабулаг (Ҹәбрајыл рајону, 28.10.2020)

181. Чүллү (Ҹәбрајыл рајону, 28.10.2020)

182. Гушчулар (Ҹәбрајыл рајону, 28.10.2020)

183. Гараағаҹ (Ҹәбрајыл рајону, 28.10.2020)

184. Гијаслы (Губадлы рајону, 28.10.2020)

185. Әдилҹә (Губадлы рајону, 28.10.2020)

186. Гылыҹан (Губадлы рајону, 28.10.2020)

187. Худавердили (Ҹәбрајыл рајону, 30.10.2020)

188. Гурбантәпә (Ҹәбрајыл рајону, 30.10.2020)

189. Шаһвәләдли (Ҹәбрајыл рајону, 30.10.2020)

190. Хубјарлы (Ҹәбрајыл рајону, 30.10.2020)

191. Аладин (Зәнҝилан рајону, 30.10.2020)

192. Веҹнәли (Зәнҝилан рајону, 30.10.2020)

193. Кавдадыг (Губадлы рајону, 30.10.2020)

194. Мәмәр (Губадлы рајону, 30.10.2020)

195. Моллалы (Губадлы рајону, 30.10.2020)

196. Чапранд (Ҹәбрајыл рајону, 02.11.2020)

197. Һаҹы Исаглы (Ҹәбрајыл рајону, 02.11.2020)

198. Гоша Булаг (Ҹәбрајыл рајону, 02.11.2020)

199. Дәрә Ҝиләтағ (Зәнҝилан рајону, 02.11.2020)

200. Бөјүк Ҝиләтағ (Зәнҝилан рајону, 02.11.2020)

201. Ишыглы (Губадлы рајону, 02.11.2020)

202. Мурадханлы (Губадлы рајону, 02.11.2020)

203. Миланлы (Губадлы рајону, 02.11.2020)

Бунунла јанашы Муров зирвәси, Худафәрин көрпүсү вә бир чох стратежи јүксәкликләр ишғалдан азад едилиб.514 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP