Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2020

Әрәб Лигасынын ҹәсәдинин пис ији гохујур

“Фәләстин онлајн” гәзетинин јаздығына ҝөрә, Тунисин сабиг президенти Мунсиф Мәзруги мәтбуата вердији мүсаһибәдә Әрәб Дөвләтләри Лигасынын өмрүнүн сона чатдығыны дејиб.
М. Мәзруги дејиб: “Әрәб Лигасы сионист режимлә мүнасибәтләри нормаллашдырмаг мәсәләсинә гаршы чыхдығыны елан етмәдији вахт онун дөврү баша чатды.”
Кечмиш президент әлавә едиб: “Әрәб өлкәләринин Фәләстин идејаларына дәстәк вермәмәси сәбәбиндән фәсләтинлиләрин онлара гаршы (нифрәт) һисләрини баша дүшүрүк.
Фәләстилиләр көмәксиз галыб. Тарих боју һеч вахт белә олмамышды. Фәләстинин вәзијјәти һеч вахт индики кими чәтин олмајыб.”
Әрәб Дөвләтләри Лигасынын һазыркы дурумуна тохунан Мәзруги дејиб: “Әрәб Лигасына үзв өлкәләрдән бәзиләри онун дағылмасыны истәјир вә диҝәрләри дә бу лиганын бирбаша “Исраил” вә Америкаја табе олмасына чалышыр.”
Сабиг президент вурғулајыб: “Әрәб Лигасы адлы ҹәсәдин пис гохусу ҝәлир. Мән инанырам ки, бу лига өлмүшдүр.”
М. Мәзруги әрәб өлкәләринин сионист режимлә мүнасибәтләри нормаллашдырмасына да тохунараг дејиб: “Һәр бир сијаси систем өз ганунилијини игтисади, тарихи, јахуд хариҹи дәстәк наилијјәтләри васитәсилә әлдә едир. Һәр кәс Тәл-Әвивлә әлагәләри нормаллашдырма сәмтинә ҝедирсә, билир ки, онун тарихи, сијаси вә демократик ганунилији олмајаҹаг.”


510 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP