Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2020

Вашингтон Пост: Иранын нүфузу артыб, санксијалар тәсирсиз галыб

Американын “Вашингтон Пост” гәзети бу ҝүн (17 нојабр) “Д. Трампын Ирана гаршы сијасәти мәғлубијјәтә уғрајыр” башлыглы тәһлилиндә Америка һөкумәтинин Иран әлејһинә сијасәтини арашдырыб.

Мәгаләдә дејилир: “Американын индики һөкумәтинин ишә башладығы илк ҝүнләрдә милли тәһлүкәсизлик үзрә кечмиш мүшавир Мајкл Флинн деди ки, бу өлкә Ираны өз нәзарәтиндә сахламышдыр.
М. Флинн гыса мүддәтдән сонра вәзифәсини итирди вә ФБИ-ни алдатдығы үчүн тәгсирли сајылды. Лакин Трамп вә онун мүттәфигләри давам етдиләр вә Иран әлејһинә ағыр тәзјигләр ишә салдылар.” 

Тәһлилин давамында дејилир: “Трамп һөкумәтинин сонуна тәкҹә 2 ај галыр. Иран әлејһинә гүрурланмасына бахмајараг Трамп һөкумәти һеч нәјә наил ола билмәди, дедикләринин әксинә олараг санксијалар тәтбиг етмәк Ираны данышыглар масасына ҝәтирә билмәди.”

“Вашингтон Пост” тәһлилинин диҝәр һиссәсиндә јазыр: “Ән ағыр тәзјигләр компанијасы Иранын нүфузунун гаршысыны ала билмәди. Иран һәлә дә Јәмән, Ираг, Ливан вә Суријада өз нүфузуну горујур, һәтта бәзи мәсәләләрдә әввәлки илләрлә мүгајисәдә даһа ҝүҹләниб.”


437 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP