Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Нојабр 2020

Азәрбајҹан Президентинин Худафәрин көрпүсүндә хатирә шәкили чәкдирмәси Иран сәрһәдләринин тәһлүкәсиз олмасы һесабынадыр

Базар ертәси Илһам Әлијев вә онун һәјат јолдашы Меһрибан Әлијева Худафәрин көрпүсүнү зијарәт етдиләр. Бу мүһүм аддым јалныз Иран сәрһәдләриндән Азәрбајҹан Республикасы үчүн әмин-аманлыг һисс едилмәси һесабынадыр.

Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләри һәмишәки кими ҝеҹә-ҝүндүз ҝөзәтләнир вә горунур. Сон ајларда Аразын о тајында Азәрбајҹан Республикасы әразиләринин бир һиссәсинин Ислам торпағы олараг ишғалдан азад едилмәси илә нәтиҹәләнән һадисәләр вә һәлә гоншу өлкәнин сәрһәд гүввәләринин там вә әсаслы шәкилдә бөлҝәдә рәсми фәалијјәтә башламамасына диггәт етмәклә, бу нәзарәтләр әввәлкиндән даһа ҝүҹлү шәкилдә давам едир.
İлһам Әлијев вә онун кортежинин Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләриндә һүзуру, Азәрбајҹан Президентинин өз сөһбәтләриндә “Араз чајы; Иран вә Азәрбајҹан сәрһәди; достлуг сәрһәдидир” демәси, мүһүм вә өртүлү бир исмарышдыр вә о демәкдир ки, Иран Ислам Республикасы истәр ишғал дөврүндә, истәр мүһарибә дөврүндә, истәрсә дә Азәрбајҹан Республикасы торпагларынын әсил саһибләринә гајтарыланда өз сәрһәдләринин тәһлүкәсизлијини там игтидар вә ајыг-сајыглыгла ән јүксәк сәвијјәдә горумушдур, мүхтәлиф гүввәләрин һүзур вә ҝедиш-ҝәлиши онун сәрһәдләрини зәррәҹә поза билмәмишдир.

Мәлумдур ки, сионистләрин бејин мәркәзләриндән, сепаратчы вә тәфригәчи инҝилис сијасәтханаларындан гидаланан медиа шејтанларынын һүҹумлары Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләриндә давамлы достлуг вә сүлһүн ҝерчәкләшмәсиндә зәррәҹә әһәмијјәт дашымырлар. Сахта вә гејри-мөтәбәр бир шәкилдән суи-истифадә етмәклә јаранмыш бу медиа ојунунун архасында мүтләг һансыса мәкирли план һазырланыб. Ҹәнуби Гафгазын һәссас ҝүнләриндә ики мүсәлман өлкә халгынын дүшмәнләринин нә план чәкдијини тапмаг лазымдыр.
Базар ертәси Илһам Әлијев һәјат јолдашы Меһрибан Әлијева илә бирликдә Азәрбајҹана аид һәрби ҝејимдә узун илләр Ермәнистанын ишғалында галдыгдан сонра азад едилмиш Худафәрин көрпүсүнү зијарәт етди. Бу мүһүм аддым јалныз Иран сәрһәдләриндән Азәрбајҹан Республикасы үчүн әмин-аманлыг һисс едилмәси һесабынадыр.

Бу ҝүнләрдә бәзи ифратчы вә фашист тәшкилатларына бағлы медиалар координасија олунмуш мөвге вә өз ағаларынын ҝөстәришини јеринә јетирмәклә ики гоншу өлкә: Иран вә Азәрбајҹанын мараглары әлејһинә јени һүҹума башламышдыр. Лакин бу һәрәкәт дә ики өлкә мүсәлманларынн һәмрәјлији илә һәмишәки кими тарихин зибил гутусуна ҝөндәриләҹәк.

Әмир Сабит, Гафгаз мәсәләләри үзрә експерт


487 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP