Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Нојабр 2020

Зәнҹанын имам ҹүмәси Гарабағ һагда...

Вәлијји-фәгиһин Зәнҹан әјаләти үзрә тәмсилчиси вә Зәнҹан имам ҹүмәси һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Хатәми:

Иҹласы тәшкил едәнләрә миннәтдарлығымы билдирирәм вә Аллаһдан дүнјанын бүтүн мүсәлманларына иззәтли һәјат вермәсини диләјирәм.
İран Ислам Ингилабы зәфәр чалдығы дөврдә дүнја ики блока бөлүнмүшдү: сосиализм тәфәккүрү илә Шәрг блоку вә капитализм тәфәккүрү илә Гәрб блоку. Мәрһум Имамдан (р) ингилабын һансы сәмтә мејилли олдуғуну сорушдулар. Имам (р) деди ки, нә Шәрг, нә Гәрб. Имам (р) бујурду ки, бизим вәтәнимиз Исламдыр вә Ислам үчүн вурушуруг.

Гарабағ мөвзусуна ҝәлдикдә, бизим үчүн өнәм дашыјан Ислам дүнјасыдыр. Илк аддым Ислам дүнјасы үзәринә Ислам чәтири тутмагдыр. Мән ингилабын гәләбәсиндән Имамын (р) вәфатына кими Азәрбајҹанда јашајырдым. Азәрбајҹанын мәсәләләрини вә бу өлкә халгынын етигадыны јахындан ҝөрмүшәм вә онунла танышам. Аллаһ рәһмәт етсин, Һаҹы Икрамы. Бир чох иҹласларда бирҝә иштирак етмишик вә мәсәләләри арашдырмышыг. Азәрбајҹан халгы гәдим дөврдән диндар вә Әһли-бејт (с) севәр олмушдур. Бәзи евләрдә сәһифәләри чох гәдим олан Гуранлар вар иди. Бунлар Азәрбајҹан халгынын диндар олдуғуну сүбут едир.

Биз Азәрбајҹанын биринҹи Гарабағ мүһарибәсиндә бүтүн ҝүҹүмүзлә бу өлкәјә көмәк етдик. Һәрби тәлим вә мәсләһәтләшмә саһәсиндә јардым етдик. Дири шәһид Рәһим Нои-Әгдәм онлардан биридир.
İкинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Вәлијји-фәгиһин азәриләр јашајан шимал-гәрб бөлҝәләри үзрә тәмсилчиләри бәјанат јајараг Гарабағын азад едилмәсини дәстәкләди. Әҝәр диггәт етсәниз ҝөрәрсиниз ки, бәјанатда бејнәлхалг ганунлара тохунмушуг. Орада бу шәһәр вә кәндләрин Азәрбајҹана аид олмасы барәдә дөрд гәтнамә гәбул едилдијини вурғуладыг.

Биз мүсәлманлары һимајә етмәјин ваҹиблијини ҝөрдүк. Шиәлијин әсли имамәт меһвәриндәдир вә шиәлији һимајә етмәк дини вәзифәдир.
Габагкы илләрдә бизим азәрбајҹанлыларла аиләви ҝедиш-ҝәлишимиз вар иди. Бу, мүнасибәтләрин сәмими олмасыны, мәдәнијјәт вә сојларын јахын олдуғуну ҝөстәрир.


553 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP