Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2020

Әрәб Лигасы Помпеонун јәһуди гәсәбәләринә вә ишғал едилмиш Голана сәфәр етмәсини писләди

Әрәб Дөвләтләри Лигасынын баш катиби Әһмәд Әбул-Гејз Американын дөвләт катиби Мајк Помпеонун Иордан чајынын гәрб саһилиндә салынмыш јәһуди гәсәбәләринә вә ишғал едилмиш Сурија әразиси олан Голана сәфәр етмәсини писләмәклә јанашы, буну бејнәлхалг ганунларын позулмасы адландырыб.
Əбул-Гејз билдириб ки, Помпео јәһуди гәсәбәләринә вә ишғал едилмиш Голан јүксәкликләринә сәфәр етмәклә бејнәлхалг ганунлары позмушдур вә бу һәрәкәти илә Тәл-Әвиви ики дөвләт арасында сүлһ вә һәлл јолунун ҝерчәкләшмәсинә мане сајылан ганунсуз гәсәбләр салынмасына рәғбәтләндирир.
“Әл-Јәвмус-сабе” гәзети јазыб ки, Әбул-Гејз АБШ дөвләт катибинин сәфәринин Тәһлүкәсизлик Шурасынын 2016-ҹы илдә гәбул етдији вә сионист гәсәбәләринин салынмасыны вә ишғал едилмиш әразидә һәр һансы дәјишиклији гадаған едән 2334 нөмрәли гәтнамә илә зидд олдуғуну дејиб.
Лиганын баш катиби вурғулајыб ки, Иордан чајынын гәрб саһили вә Голан ишғал едилмиш әразиләрдир. Һансыса өлкә рәсмисинин бу јерләрә сәфәр етмәси һәмин бөлҝәнин һүгугу вәзијјәтини дәјишмәјәҹәк.


379 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP