Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2020

Јәмән гүввәләри стратежи Мас базасынын азад етди

“Спутник”-ин вердији хәбәрә ҝөрә, Јәмән ордусу вә халг комитәләри Әрәбистан коалисијасы үнсүрләринә гаршы мүбаризәдә Мәариб әјаләтиндә стратежи Мас базасыны дүшмәндән азад едиб. Бу база Јәмәндә Әрәбистан муздурларына аид ән бөјүк база сајылыр.
Мас базасынын азад едилмәси илә демәк олар ки, мүгавимәт гүввәләри Мәариб әјаләтиндә Әрәбистан вә мүттәфигләринә ағыр зәрбә вурмушдур.
Јәмәнли гүввәләрин бу уғурлу әмәлијјатында Әрәбистан коалисијасына аид јүзләрлә тәҹавүзкар мәһв едилиб, јараланыб вә әсир ҝөтүрүлүб.
Мас базасы һәм дә истефа верәрәк өлкәдән гачмыш Мәнсур Һади һөкумәтинә бағлы гүввәләрин Мәарибдә сонунҹу базалары иди вә онун азад едилмәси илә тезликлә Мәраиб әјаләти бүтүн мүгавимәт гүввәләринин нәзарәтинә кечәҹәк.
Ики ҝүн бундан өнҹә КИВ-ләр тәҹавүзкар Әрәбистан коалисијасынын өз ағыр техникасыны Мәарибдән чыхармасы илә бағлы ҝөрүнтүләрини јајмышды.
Мәраиб әјаләти стратежи өнәминдән әлавә игтисади әһәмијјәт дә дашыјыр. Сәна гүввәләринин бу шәһәри дүшмәндән азад етмәси Јәмәндә Әрәбистан муздурларынын һөкумәтинин сону вә бу өлкәдә тарихин јени фәслинин башланмасы сајылыр.


1604 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP