Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Јанвар 2021

Мәсуд Барзани: Әрбилин көмәјинә илк олараг Иран ҝәлди - Видео

Ираг Күрдүстаны Реҝионал Һөкумәтинин сабиг башчысы вә Күрдүстан Демократик Партијасынын сәдри Мәсуд Барзани мүсаһибәсиндә Иранын ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә ролуна тохунараг дејиб: “Ики һеликоптер вә силаһла Әрбилин фәрјадына илк јетишән Иран гүввәләри иди.”

Мүсаһибәдән бир һиссәсини тәгдим едирик:

Апарыҹы: Илк дәфә һүҹум башладыгда сиз Ирана тәшәккүр етдиниз вә онларын сизә илк јардым ҝөстәрән гүввәләри олмасына ҝөрә миннәтдарлыг билдирдиниз. Иран сизә һансы көмәји ҝөстәрди вә сизин онлара тәшәккүрүнүзүн сәбәби нә иди?

Барзани: Мән һәгигәти демәлијәм. Һүҹума мәруз галдығымыз илк ҝеҹә иранлылар ики һеликоптер вә силаһла бизим көмәјимизә ҝәлдиләр. О вахт бу бизим үчүн чох бөјүк дәстәк, дајаг иди.

Апарыҹы: Башга јердән сизә көмәјә ҝәлмәдиләр?

Барзани: Башгаларындан габаг ҝәлдиләр. Башгалары да көмәјә ҝәлдиләр, лакин Әрбилә көмәјә ҝәлән илк гүввәләр Иранын иди.
653 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP