Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Мај 2021

Әрәбистан тәҹавүзкарлары Јәмәндә ағыр мәғлубијјәтә уғрады-125 өлү вә јаралы

Әрәбистан тәҹавүзкар коалисијасына аид гүввәләр Мәариб шәһәринин гәрбиндә Тәләтул-һәмра стратежи бөлҝәсини ишғал етмәк үчүн бир нечә дәфә һүҹум едиб.
“Әл-Әхбарул-Лобнан” гәзетинин јаздығына ҝөрә, Әрәбистан тәҹавүзкар коалисијасынын һава дәстәји илә өтән ҹүмә ҝүнүндән башланан һүҹумларда коалисија гүввәләри Һомәтуд-Дәһлә бөлҝәсиндә ирәлиләјә билмәјиб.
Гәзетин билдирдијинә ҝөрә, Јәмән ордусу вә халг комитәләри Тәләтул-һәмрадан сонра Мәарибин шимал-гәрби сәмтинә ирәлиләмәкдәдир. Јәмәнли гүввәләр дүшмән коалисијасынын һүҹумларыны дәф етмәји баҹарыб. Һабелә, Мәарибин шимал-шәргиндә Әл-Мејл сәмтиндә ирәлиләјиб, Гәбагиб вә Һәнафир бөлҝәләриндә дүшмәнин һүҹумларыны дәф едибләр.
Бир сыра мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә, Әрәбистан коалисијасынын әмәлијјат отағы истефа верәрәк өлкәдән гачмыш Мәнсур Һадинин табелијиндә олан террорчулара јәмәнли гүввәләрин чәршәнбә ҝүнү азад етдикләри мәнтәгәләри јенидән ишғал етмәји әмр едиб. Бу сәбәбдән Мәнсур Һадијә аид гүввәләр Мәарибин гәрб вә шимал-гәрбиндә әмәлијјата башлајыб.
Өтән ики ҝүндә Ријада бағлы мудзлуларын вердији тәлафат онларын һеч бир план олмадан әмәлијјат һәјата кечирмәсини ҝөстәрир. Белә ки, бу әмәлијјат заманы 125 муздлу өлүб вә јараланыб.
Гәзет өләнләрин арасында коалисија гүввәләринин јүксәк рүтбәли командир вә забитләринин олдуғуна да тохунараг бу әмәлијјаты “коалисијаны разы салмаг үчүн коллектив интиһар” адландырыб.
Тәҹавүзкар коалисијанын “Бәдр дөјүшү” адландырдығы бу һүҹум әмәлијјатында Әл-Гаидә террорчулары да иштирак едиб.


1461 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP