Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2021

Азәрбајҹан вәтәндашлары сионист режиминин ҹинајәтләринә етираз етдиләр - Фотолар

Азәрбајҹан Республикасынын Иранда јашајан вәтәндашлары тәбризли ҝәнҹләрлә сәс-сәсә верәрәк сионист режиминин Гәззәдә төрәтдији ҹинајәтләри писләдиләр.

Тәбризли ҝәнҹләрин “Исраилә өлүм”, “Америкаја өлүм”, “Мүсәлманлар бирләшин” нидалары илә гәсбкар сионист режиминин Гәззәјә гаршы ҹинајәтләрини писләмәсинин вә бу ишғалчы режимин бајрағыны јандырмасынын ардынҹа Иранда јашајан Азәрбајҹан Республикасы вәтәндашларындан бир групу Фәләстинин Теһрандакы сәфирлијинин гаршысында топлашараг, зүлмә мәруз галмыш Фәләстин халгына дәстәјини елан едиб вә сионист режиминин сон ҹинајәтләрини писләјиб.

Аксија иштиракчылары “Азәрбајҹан ојагдыр, Фәләстинә дајагдыр”, “Гүдсү азад едирик, Исраили мәһв едирик”, “Исраилә дәстәк олмаг һарамдыр”, “Дүнја мүсәлманлары, Гүдсә ҝедир јоллары”, “Фәләстинли ушагларын ганы јердә галмајаҹаг” кими шүарлар сәсләндирәрәк сионист режиминин вә онларын һимајәчиләринин ҹинајәтләринә етираз едибләр.
Аксијада азәри, әрәб вә инҝилис дилләриндә бәјанат охунуб.
“Ваһид Үммәт” Азәрбајҹанлы Руһаниләр Бирлијинин тәшәббүсү илә кечирилән бу аксијада Америка вә сионист режиминин бајраглары јандырылыб.

Бәјанатын мәтни ашағыдакы кимидир:

Салам олсун Фәләстин мүгавимәтинә! Салам олсун иззәтли мәзлумлара! Салам олсун Аллаһ јолунда ҹаныны сипәр едәнләрә! Салам олсун залимин көкүнү кәсәнләрә! Салам олсун Аллаһын мәрд кишиләринә.
Бу ҝүн һаггын бәрпасы ҝүнүдүр, бу ҝүн батилин мәһвә дүчар олдуғу ҝүндүр, бу ҝүн мәзлумларын сәсинә сәс вермәк ҝүнүдүр, бу ҝүн Аллаһын ҝүнүдүр.
Биз азәрбајҹанлы руһаниләр әзиз вә шүҹаәтли Фәләстин халгынын бу ағыр ҝүнләриндә бура топлашараг даим батилин гаршысында дуран, залымла мүбаризә апаран, мәзлумун јанында дајанан баҹы вә гардашларымызын адындан мәзлум Фәләстин халгына сәсләнәрик:

Еј һаггы тапдаланмыш фәләстинли баҹы вә гардашлармыз! Еј Аллаһын динини мүдафиә едән гәһрәманлар! Еј Бејтүл-мүгәддәсин азадлығы уғурунда ҹанындан вә ганындан кечән азад инсанлар! Еј залымын мәһви үчүн ҝеҹә-ҝүндүз вурушан Аллаһ ордусу!

Биз вә дүнјанин бүтүн азад инсанлары, сиз мәзлум Фәләстин халгынын сәсинә сәс веририк. Әзиз рәһбәримиз Имам Сејид Әли Хаменеи һәзрәтләринин әмринә табе олараг сизин јанынызда олдуғумузу елан едирик. Биз мүгәддәс Гүдс уғрунда ҹанымызы фәда етмәјә һазырыг.
Биз азәрбајҹанлылар, Ислам үммәтинин бир парчасы олараг Азәрбајҹан Республикасы һакимијјәтиндән Исраил террор режиминин јанаҹагла тәмин олунмасынын дајандырылмасыны тәләб едирик. Чүнки ганичән Исраил террор режими Азәрбајҹан халгындан талајыб апардығы јанаҹаг васитәсилә өз һәрби техникасыны һәрәкәтә ҝәтирәрәк мәзлум Фәләстин халгына гаршы сојгырым һәјата кечирир.
Бүтүн дүнја билсин ки, Һәзрәт Имам Хаменеинин вердији вәддә олдуғу кими ганичән Исраил террор режими гыса бир мүддәтдә сыз шүҹаәтли вә гејрәтли Фәләстин халгынын вә дүнјанын бүтүн азад инсанларынын әли илә тамамилә јер үзүндән силинәҹәк. Иншаллаһ.

Вәссаламу әләјкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ.

“Ваһид Үммәт” Азәрбајҹанлы Руһаниләр Бирлији
Гејд едәк ки, тарих боју һәмишә зүлмлә мүбаризәдә өндә дајанмыш Тәбриз шәһәри Гәззә илә гардашлыг әһди бағлајыб вә бу шәһәрин әһалиси Фәләстин мүгавимәт ҹәбһәсинин әсас һимајәчиси сајылыр.

 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی
 • تجمع آذربایجانی‌های مقیم ایران در دفاع از فلسطینیان و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی1327 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP