Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2021

Зәриф: Авропа өлкәләринин сионист режиминин ҹинајәтләрини дәстәкләмәси гәбуледилмәздир

Италијада сәфәрдә олан Иранын хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Ҹавад Зәриф бу ҝүн (базар) Авропа өлкәләриндән бәзиләринин сионист режиминин Гәззә әлејһинә төрәтдији ҹинајәтләрә һагг газандырмаларыны сәрт тәнгид едәрәк дејиб: “Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын иҹласында сөјләдијим кими јенә дә дејирәм ки, Авропа өлкәләринин бу һәрәкәти гәтијјән гәбуледилмәздир.”
Зәриф әлавә едиб: “Ҝүнаһын бир һиссәси дә Ислам дүнјасында бизләрин өһдәсинәдир. Бәзи мүсәлман өлкәләринин сионист режими илә мүнасибәтләри нормаллашдырмасы үзүндән Ислам өлкәләри арасында јаранан дахили ихтилафлар сионист режиминә имкан јаратды ки, өз ҹинајәтләрини бу формада нүмајиш етдирсин.”
Иранын хариҹи ишләр назири ИӘТ-ин бу ҝүн Фәләстинлә бағлы кечирилән фөвгәладә иҹласындакы чыхышында дејиб: “Буҝүн фәләстинли ушагларын гәтлиам едилмәси “нормаллашдырма” иддиасындан сонра баш тутур. Бу ҹинајәткар вә гатил режим сүбут етмишдир ки, бу режим гаршысында достҹасына һәрәкәтләр јалныз онун вәһшиләшмәсинә сәбәб олур. Исраилин һәдәфи мүсәлманлар арасында тәфригә салмаг, Фәләстин халгыны тәҹрид етмәк, тәк гојмагдыр. Сәһв етмәјин: Исраил јалныз мүгавимәт ҝүҹүнү баша дүшүр вә Фәләстин халгы јалныз өз һаггыны мүдафиә едир вә бу милләтчи режимин гулдурлугларынын гаршысында дајаныб. Сионист режиминин бу вәһши һәрәкәтләри сүбут етмишдир ки, сүлһ сәмтинә ҝетмәјин тәк динҹ јолу Фәләстинин бүтүн сакинләри, о ҹүмләдән көчкүнләри арасында референдум кечирилмәсидир.”
Доктор Зәриф чыхышынын диҝәр һиссәсиндә дејиб: “Фәләстин тәкҹә әрәб, ја Ислам мәсәләси дејил, бејнәлхалг бир проблемдир. Он илләр боју Фәләстинин ҝүнаһсыз халгына гаршы едилән ҹинајәтләр һәр бир инсанын виҹданына ағырлыг едир. Она ҝөрә дә дүнја иҹтимаијјәти ән сәрт шәкилдә Исраил режиминә етираз етмәлидир, ону Гәззәни дағытмасына вә мүһасирәдә сахламасына сон гојмаға мәҹбур етмәлидир.”
Гејд едәк ки, Иранын хариҹи ишләр назири Авропа өлкәләринә сәфәри чәрчивәсидә мајын 15- үчүн планлашдырдығы Австрија сәфәрини ләғв едиб. Сәфәрин ләғвинин сәбәби кими Австријанын сионист режими илә һәмрәјлик әламәти олараг бу өлкәнин Хариҹи Ишләр Назирлији бинасында гондарма Исраил режиминин бајрағыны галдырмасы ҝөстәрилиб.
Мәлуматы Австрија ХИН-и дә тәсдигләјиб.


1266 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP