Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2021

Фәләстинли мүгавимәт груплары Али Мәгамлы Рәһбәрә тәшәккүр едибләр

Фәләстинин мүгавимәт һәрәкатларындан бир нечәси ајры-ајрылыгда мәктуб үнванлајараг бу ил Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү ҝөстәрдији мөвгеә ҝөрә Али Мәгамлы Рәһбәр Һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеијә тәшәккүр едибләр.
Фәләстин мүгавимәт һәрәкатларынын үнванладығы бу мәктубларда Иран Ислам Республикасы вә Али Мәгамлы Рәһбәрин Фәләстин халгынын мүгавимәтини дәстәкләмәси, сионист режимини рәсми олараг танымамасы, Гүдсү-шәрифин азад олаҹағы вахта кими мүгавимәт јолунун давам едәҹәјини вурғуламасына ҝөрә бир даһа тәшәккүр едилиб, Али Мәгамлы Рәһбәрин бу илин Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнүндәки бәјанатыны Фәләстинин азадлығы үчүн јол хәритәси адландырылыб.

Фәләстинин Гуртулуш Халг Ҹәбһәси (Баш Команданлыг вә Сијаси Офис), ФӘТҺ Һәрәкаты, Фәләстинин Гуртулуш Халг Ҹәбһәсинин Дәмәшг Бөлмәси, Фәләстин Халг Мүбаризә Ҹәбһәси, Фәләстин Гүввәләри Коалисијасынын Фәләстин Бөлмәси, Фәләстин Гүввәләри Коалисијасынын Дәмәшг Бөлмәси бу мәктубларда Иран Ислам Республикасынын Ислам өлкәләринин арасында вәһдәт вә мүгавимәт меһвәри олараг ролуну вурғулајыблар, Фәләстин идејаларыны дири сахладығы үчүн шәһид Гасим Сүлејманинин адыны вә хатирәсини уҹа тутублар.
Гејд едәк ки, Али Мәгамлы Рәһбәр 7 мај Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү телевизија васитәсилә фарс вә әрәб дилләриндә етдији ҹанлы чыхышында мүгавимәт гүввәләринин ҝүҹүнүн кәмијјәт вә кејфијјәт бахымындан инкишафына тохунду, ишғал едилмиш әразиләрдә ҝүҹ балансынын Ислам дүнјасынын хејринә дәјишдијини билдирди.

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи сионист режиминин тәнәззүл вә чөкүшә доғру ҝетдијини вурғулады, Фәләстинин дахилиндә вә ондан хариҹдә јашајан бүтүн фәләстинлиләр арасында Фәләстинин сијаси гурулушуну тәјин едәҹәк референдум кечириләнәдәк бу гәсбкар режимә гаршы мүбаризәнин апарылмасынын лүзумуну гејд едәрәк деди: “Фәләстин мүҹаһидләри гәсбкар режимә гаршы гануни вә әхлаги мүбаризәләрини о гәдәр давам етдирмәлидирләр ки, нәһајәт, бу тәләбин гәбул едилмәси мәҹбуријјәти јарансын.”


1330 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP