Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мај 2021

Дүнја КИВ-ләри мүгавимәт гүввәләринин Гәззәјә езам едилдијини јајыб

Фәләстин мүгавимәт һәрәкатынын сионист режиминин ҹинајәтләри илә мүбаризәси давам едир. Бу арада бир сыра бејнәлхалг КИВ-ләр мүгавимәт гүввәләринин Гәззәјә езам едилмәсиндән данышыр.
“Русија әл-Јәвм” телеканалы бу һагда билдириб: “Ирагда шиә груплары ады илә танынан бир сыра мүгавимәт гүввәләри вардыр. Онлар Ливан Һизбуллаһы вә Фәләстин мүгавимәт груплары илә ортаг координасија отагларында фәалијјәт ҝөстәрирләр.”
Телеканал вурғулајыб: “Еһтимал едилир ки, јахын ҝәләҹәкдә мәсләһәтчи гүввәләр үнваны илә хүсуси һәрби јардымларын Гәззәјә езам едиләҹәјини ҝөрәҹәјик.
İндијәдәк, ираглы гүввәләрин Гәззәјә езам едилмәси сүбута јетмәјиб, лакин бу мүгавимәт групларынын чоху өз гүввәләрини Гәззәјә ҝөндәрмәјә һазыр олдугларыны билдириб.”
Өтән бир нечә ҝүн әрзиндә Нүҹәбә вә диҝәр мүгавимәт груплары Гәззәјә гүввә ҝөндәрмәјә һазыр олдуглары барәдә бәјанатла чыхыш едибләр.
Бу ҝүн Ираг президенти Барһам Салеһ дә Фәләстинин бу өлкәдәки сәфирини гәбул едәркән, Фәләстин халгы әлејһинә гејри-инсани һүҹумларын дајандырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб, Ирагын һәмишә гардаш Фәләстин халгынын јанында олдуғуну, Фәләстин халгынн әзаб-әзијјәтинә сон гојулмасы үчүн әрәб, Ислам вә бејнәлхалг сәвијјәдә тәсирли аддымлар атылмасына тәкид едиб.


1289 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP