Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мај 2021

Сионист режиминин Дәмир ҝүнбәзинин ашсүзән чыхмасынын сәбәби

Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин сионист режиминин вәһши һүҹумларына ҹаваб олараг ону ракет атәшинә тутмасы давам едир.
Сионист режиминин малијјә гурумунун билдирдијинә ҝөрә, бир нечә ҝүн әрзиндә мүгавимәт гүввәләринин бу режимә вурдуғу зијан 2014-ҹү илдә 51 ҝүнлүк мүһарибәнин вурдуғу зијанын јарысы гәдәрдир. 2014-ҹү илдә Тәл-Әвивә тәгрибән 4 милјард доллар зијан дәјмишди.
Бәс ҝөрәсән, сионист режиминин өјүндүјү, өз нүфузу алтында олан зәиф өлкәләрә сатмаг үчүн тәблиғ етдији “Дәмир ҝүнбәз” адлы һава һүҹумундан мүдафиә системи нә үчүн ашсүзән кими ҝәлән ракетләри шәһәрә бурахыр?
Русијалы танынмыш експерт Виктор Барантс бу һагда журналистләрә ачыглама верәрәк Дәмир ҝүнбәзин зәиф нөгтәләрини изаһ едиб вә сионист режиминин бу мүдафиә системинә чох ҝүвәндијини вурғулајыб.
“Спутник”-ин вердији хәбәрә ҝөрә, русијалы експерт дејиб: “Дәмир ҝүнбәзин имканлары мәһдуддур. Чүнки о мүәјјән сајлы ракетләр үчүн һазырланыб. Мәсәлән, ејни заманда 100 һәдәфлә мүбаризә едә биләр, амма “Исраилә” тәрәф тушланан ракетләрин сајы 125 олса, неҹә?”
Експерт билдириб ки, Дәмир ҝүнбәзин тәмирә еһтијаҹы вардыр, лакин бу иш чох вахт тәләб едир. Ракетләри атанлар да бу мөвзудан фајдаланырлар.


1271 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP