Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2021

Һаҹы Абҝүл Сүлејмановдан Фәләстин-Исраил савашына мүнасибәт

Бисмиллаһил Гасимил Ҹәббарин

Мүтәал Аллаһ өз китабында бујурур :

"Зүлм едән кәсләрә үрәк бағламајын, мејл етмәјин вә архаланмајын ки, сизин Аллаһдан башга һеч бир јардымчы вә башчыныз олмадығы һалда од (Аллаһын гәзәби) сизә јетишәр вә Аллаһ тәрәфиндән сизә көмәк дә олунмаз". ("Һуд" сурәси, ајә 113)

Билдијиниз кими бу ҝүнләрдә ишғалчы Исраил режими Фәләстиндә ушаглы-гадынлы ҝүнаһсыз инсанлары бомбалајыр вә бүтүн дүнја да буна тамаша едир. Азәрбајҹан иҹтимаијјәтиндә дә санки Гарабағ савашында Фәләстин Ермәнистана дәстәк верибмиш кими тәәсүрат јарадылыр вә пулуну вериб алдығымыз силаһлара ҝөрә бир Исраил пропагандасы апарылыр. Чох гәрибәдир: зүлмә, ишғала мәруз галан азәрбајҹанлылар, зүлм едән, ишғалчы Исраили дәстәкләјир. Бу ҝүн телеканалларымызда Исраилин бомбардманында дүнјасыны дәјишән инсанлар һаггында санки террористләрмиш кими "зәрәрсизләшдирилди" дејилир. Һалбуки онлар зүлмүн әли илә шәһид олан мәсум инсанлардыр. Бу хәбәрләр нәдән ирәли ҝәлир? Бу ҝүн каналларымызда олан рекламларын әксәријјәти Исраил ширкәтләринин мәһсулларынындыр. Тәбии ки, о рекламлардан ҝәлән ҝәлирә ҝөрә белә дејәҹәкләр.

Биз һәр ҝүн дәфәләрлә Аллаһдан бизи немәт верилән шәхсләрин јолуна һидајәт етмәсини диләјирик. Аллаһын китабы олан Гурана нәзәр етдијимиз заман Һз. Мусанын (ә) өзүнү Аллаһын тәрәфиндән немәт верилән шәхс кими тәгдим етмәсинин шаһиди олуруг. Гуран Муса пејғәмбәрин бу барәдә олан сөзү бу ҹүр гејд олунур:

"(Муса) деди: “Еј Рәббим! Мәнә немәт бәхш етдијин үчүн мән һеч вахт ҝүнаһкарлара арха олмајаҹағам!” ("Гәсәс" сурәси, ајә 17)

Һз. Муса она немәт верилдији үчүн ҝүнаһкарлара арха олмајаҹағыны вурғулајыр. Одур ки, бизим дә Илаһи рәһмәтә туш ҝәләрәк, немәт верилән шәхсләрдән олмағымыз үчүн илк лазым олан шәрт ҝүнаһкар вә залымлара арха олмамагдыр. Биз Аллаһа ҝөрә Һз. Ибраһим (ә) кими ода дахил ола билмириксә, о һәзрәт кими өвладымыздан кечә билмириксә ән азы залымлара дәстәк олмагдан чәкинәк вә онларын инкишафына сәбәб олан мәһсуллары алмагдан имтина едәк. Чүнки алдығымыз һәр бир мәһсул мүсәлман халгларына гаршы истифадә олунан мәрмиләрә бәрабәрдир. Сизи Исраилә дәстәк верән ширкәтләри бајкот етмәјә вә мәһсулларыны алмамаға дәвәт едирәм! Үмид едирәм ки, бу јолла зәманә Имамынын гәлбинә севинҹ бәхш етмиш оларыг.

Вәссәламу әләјкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкәтуһ

"Милли-Мәнәви Дәјәрләр" Иҹтимаи Бирлијинин сәдри
Һаҹы Абҝүл Сүлејманов
20.05.2021


1143 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP