Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2021

Либерман сионист режиминин мәғлубијјәтини етираф етди

“Әл-Ҹәзирә” телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, сионист режиминин сабиг мүһарибә назири вә “Бизим ев-Исраил” партијасынын сәдри Авигдор Либерман сон дөјүшләрдә Фәләстин мүгавимәтинин галиб олдуғуну вә сионист режиминин Гәззәјә һүҹумларында өз мәгсәдинә чатмадығыны илк дәфә олараг етираф едиб.
Либерман дејиб ки, “Исраил”ин мәғлубијјәти онун әрәб дүнјасы гаршысында өзүнү нүмајиш етдирмәк дүшүнҹәсинә мәнфи тәсир гојуб.

Сабиг мүһарибә назири сионист режиминин Гәззәјә 11 ҝүнлүк тәҹавүзүндән сонра атәшкәс јаранмасыны сәрт тәнгид едиб, сионист сијасәтчиләрин бу атәшкәси утанҹвериҹи адландырдығыны вурғулајараг, ишғалчы режимин Фәләстин мүгавимәти гаршысында мәғлуб олдуғуну етираф едиб.
Бизим ев-Исраил партијасынын сәдри сионист режими вә фәләстинлиләр арасында атәшкәсин елан олунмасындан сонра өз Твиттер сәһифәсиндә јазыб: “ҺӘМАС бир нечә ил сонра јенидән од әләјәҹәк вә биз диҝәр бир әмәлијјата мәруз галаҹағыг.”

Либерман бир нечә ҝүн әввәл дә сионист режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһуја гаршы сәрт ачыглама вермишди вә бу режимин Гәззәјә һүҹумунун нәтиҹәләрини тәнгид едәрәк, бу мүһарибәдә “Исраил”ин мәғлуб олдуғуну демишди.

О, 12-ҹи канала вердији мүсаһибәдә демишди: “Мән бурадајам ки, мүһүм бир мөвзу барәдә данышым. О да Исраилин тәһлүкәсизлијидир. Бүтүн бу әмәлијјатлар гејри-зәрури иди вә сонда ҺӘМАС галиб олду. ҺӘМАС Исраилдә јени дахили ҹәбһә јарада билди вә Фәләстиндә иҹтимаи рәји әлә алды.
Биз нә етмишик? Биз инкишаф етмиш бир дөвләти (сионист режими) ифлиҹ етмишик. Сорушмаг истәјирәм ки, әрәб дүнјасында бизим симамыз неҹә олаҹаг?”

Либерман буну да етираф едиб ки, әҝәр Исраилин вәзијјәти ҺӘМАС гаршысында беләдирсә, онда Иран вә Һизбуллаһ гаршысында неҹә олаҹаг?


1045 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP