Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2021

Сирр

Имам Казимин (ә) мүасири олмуш хәлифәләрдән бири дә Һарун әр-Рәшиддир. Һарун зүлмкар вә рәһимсиз бир адам иди. Онун Әли ибн Јәгтин адлы бир вәзири вар иди. Әли ибн Јәгтин шиә вә Имам Казимин (ә) ардыҹылларындан иди.

Бир ҝүн Әли ибн Јәгтинин Имам Казимлә (ә) чох мүһүм бир иши вар иди. Анҹаг хәлифәнин онун Имамла (ә) әлагәсиндән хәбәр тутмасыны истәмирди. Она ҝөрә дә достларындан ики нәфәри чағырыб онлара деди: - Сүрәтли ҝедән ики дәвәјә миниб, елә бу ҝүн өзүнүзү Мәдинәјә чатдырын. Мәдинәдә Муса ибн Ҹәфәр Садигин (ә) евинә ҝедин, бу мәктублары она верин вә ҹавабыны алыб ҝәтирин. Анҹаг еһтијатлы олун ки, хәлифәнин ҹасуслары сизи ҝөрмәсин вә сизин ҝетмәјиниздән хәбәрләри олмасын. Јол боју һеч кимлә данышмајын вә сирринизи ачмајын.

О ики нәфәр сүрәтли ҝедән дәвәјә минәрәк Мәдинәјә тәрәф јола дүшдүләр. Һеч ким онлары ҝөрмәсин дејә ҝеҹә јол ҝетдиләр. Бағдаддан Мәдинәјә ҝедән јолда Куфәјә чатдылар. Куфәдән чох узаглашмамышдылар ки, бирдән ики атлы ҝөрүндү. Атлылар онлара тәрәф ҝәлирди. Әли ибн Јәгтинин адамлары чох горхдулар вә ҝәләнләрин хәлифәнин ҹасуслары олдуғуну ҝүман етдиләр. Гачмаг үчүн јол ахтарырдылар. Бу вахт ҝәлән атлылар онлара чатдылар. Атлылардан биринин башында јашыл әммамә вар иди. Онун симасы чох нурани иди вә һөрмәтли шәхсә охшајырды. О атындан јерә енди вә салам верди. Вәзирин адамлары чох горхмушду вә титрәк сәслә онун саламыны алдылар.
О деди: “Мән Муса ибн Ҹәфәрәм. Әли ибн Јәгтинин мәктубуну мәнә верин.”

Әли ибн Јәгтинин елчиләри мәктубу һәзрәтә вердиләр. Имам (ә) ҝејиминин алтындан бир нечә мәктуб чыхарараг онлара верди вә бујурду: “Бунлар Әлинин мәктубларынын ҹавабыдыр. Мәктублары она чатдырын.”
İмам (ә) буну дејиб ҝери гајытды. Әли ибн Јәгтинин адамлары һејрәт ичәрисиндә Бағдада гајыдырдылар. Онлардан бири өз јолдашына деди: - Ҝөрдүн, Муса ибн Ҹәфәр (ә) һәлә мәктубу охумамыш онун ҹавабыны вермишди. Јолдашы деди: - Һәлә Куфәјә ҝәлмәјини де! О, бизим Мәдинәјә тәрәф ҝәлмәјимизи һарадан билирди? Биз бу барәдә һеч кәслә данышмамышдыг.

Бәли, доғрудан да Аллаһ имамәти вә халга рәһбәрлији кимә тапшырмағы, кечмиш вә ҝәләҹәкдән хәбәрдар олмаг үчүн Өз елмини кимә вердијини јахшы билир!


703 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP