Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2021

Сәфәр азугәси

Имам Сәҹҹадын (ә) достларындан бири дејир: Сојуг вә гаранлыг гыш ҝеҹәләринин бириндә ҝөрдүм ки, һәзрәт Зејнүл-Абидин (ә) чијнинә бир гәдәр одун ҝөтүрүб јаваш-јаваш һараса ҝедир. Өз гуламымла ирәли ҝедиб, салам вердим вә сорушдум:
- Еј Пејғәмбәрин өвлады! Бу ағыр јүклә һара ҝедирсиниз?
Имам (ә) бујурду: - Сәфәрә ҝедирәм. Сәфәр азугәси һазырламышам ки, ону бир јерә чатдырмалыјам.
- Иҹазә верин, бу јүкү гуламым сизин үчүн апарсын.
- Хејр.
- Онда иҹазә верин, мән ону апарым.
- Мәним гуртулушума сәбәб олаҹаг вә сәфәрими асанлашдыраҹаг бир зәһмәти башгасына тапшыра билмәрәм.
İмамдан (ә) ајрылыб ҝетдим. Бир нечә ҝүндән сонра јенә һәзрәти ҝөрдүм.
Дедим: - Бәс, сиз сәфәрә ҝетмәмишдинизми?
Бујурду: - О сәфәр, сәнин ҝүман етдијин (дүнја үчүн) сәфәр дејилди. Мәним мәгсәдим ахирәт сәфәри иди.
Имам Сәҹҹад (ә) белә сәфәрләрдә еһтијаҹлылара лазым олан ун, јемәк, ҝејим, одун вә диҝәр вәсаитләр апарыр, бу сәфәри өзү үчүн ахирәт сәфәри һесаб едирди.


1052 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP