Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Мај 2021

ҺӘМАС: 1 дәгигәдә јүзләрлә 200 км-лик ракетләр бураха биләрик

Фәләстинин Азадлығы Уғрунда Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын (ҺӘМАС) лидери Јәһја Синвар бу ҝүн Гәззәдә дахили вә хариҹи журналистләрин иштиракы илә мүсаһибә вериб.

“Әл-Мәјадин” телакаалынын билдирдијинә ҝөрә, Ј. Синвар Мәсҹидүл-Әгсаја мисилсиз дәстәк вердикләринә ҝөрә, Иордан Вадиси сакинләрини, 1948-ҹи илдә ишғал едилмиш Фәләстин әразисиндә јашајан фәләстинлиләри, Бејтүл-мүгәддәс сакинләрини, һабелә Фәләстиндән көчкүн дүшәнләри саламлајыб, фәләстинлиләрин јанында олан дүнаја КИВ-ләринин һәрәкәтләрини алгышлајыб.

12 ҝүнлүк Гәззә мүһарибәсинә тохунан лидер дејиб: “Мүгавимәт гүввәләри һәр дәгигәдә 100-200 км мәнзилли јүзләрлә ракет сионист дүшмәнә тәрәф атмаға гадирдир. Мүһарибәнин сон саатында Тәл-Әвивә 300 ракет ата биләрдик, лакин Гәтәрин атәшкәс лајиһәсинә һөрмәтлә јанашараг, бу иши етмәдик.”
Ј. Синвар вурғулајыб ки, ишғалчылар Мәсҹидүл-Әгсаја һөрмәтсилик етдикдә, мүгавимәт өз сөзүнү дәмир, атәш вә ракетлә чатдырды, беләликлә дүнја билсин ки, Мәсҹүдүл-Әгсаны горујан кишиләр вардыр.
ҺӘМАС лидери сионист режимә сәсләнәрәк дејиб: “Дүшмән билсин ки, мүһарибә заманы баш верәнләр кичик бир маневр иди вә әҝәр сионист режими өзүнү мәһв етмәк истәјирсә, Бејтүл-мүгәддәс барәдәки планыны иҹра етсин.”

Ј. Синвар гејд едиб ки, ишғал едилмиш әразиләрдә мүгавимәтин 10 миндән чох шәһадәттәләб гүввәси вардыр вә сионист дүшмән Мәсҹидүл-Әгсаја тәҹавүз едәрсә, онлар мејдана ҝирәҹәк.
Сионист режиминин кәшфијјатынын да мәғлубијјәтә уғрадығыны билдирән лидер дејиб: “Дүшмәнин иддиаларынын әксинә олараг, Гәззәдә 500 км-дән чох тунелимиз вардыр. Онлара дәјән зијан 5 фаиздән чох дејил вә мүгавимәтин бүтүн инфраструктурлары саламатдыр.”

ҺӘМАС лидери мүгавимәти дәстәкләјән бүтүн өлкәләрә, груплара вә азад инсанлара тәшәккүр едәрәк дејиб: “Иран Ислам Республикасына чох миннәтдарыг ки, малијјә, силаһ вә мүтәхәссис ҹәһәтдән һеч бир көмәјини әсирҝәмәди.”


1122 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP