Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Мај 2021

Имам Әлинин (ә) руһ охшајан кәламларындан

1. Елм вә әдәб
“Әдәблә иззәтинизи, елм өјрәнмәклә дининизи горујун.”

2. Ағлын зәифлији
“Инсанын өзүнү бәјәнмәси онун ағлынын зәифлијини вә дүшүнҹәсинин нагислијини ҝөстәрир.”

3. Өнәмли ишләрдән узаг галмаг
“Һәр кәс зәрури олмајан ишләрлә мәшғул олса, арзу етдији дәјәрли ишләр ондан узаглашар.”

4. Әбәди галан
“Једикләрин арадан ҝедәр, једиртдикләрин исә галар.”

5. Дәјәрини билмәмәк
“Инсанын өз гәдрини вә дәјәрини билмәмәси онун наданлығынын сүбута јетмәсинә кифајәтдир.”

6. Заманы таныјын
“Өвладларынызы өз әдәбинизлә тәрбијә етмәјин. Чүнки онлар сизин заманыныздан ајры бир заман үчүн јарадылыб.”

7. Һәддиндән артыг данламајын
“Һәддиндән артыг һеч кәси данламајын. Бу иш онун әкс әмәл етмәсинә сәбәб олар.”

8. Ејб ахтармајын
“Ҹамаатын ејбләринин ардынҹа олма, һәр сәһвә ҝөрә мәзәммәт етмә вә һәр ҝүнаһа ҹәза вермә.”

9. Әл ачма
“Диләнчилик елә бир зилләтдир ки, әзизләрдән иззәти, шәрәфли аиләләрдән шәрафәти алыр.”

10. Рузи хәзинәләри
“Рузи хәзинәләри ҝөзәл әхлагда ҝизләнмишдир”.


1137 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP