Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијун 2021

Чиндә аиләләрин үч ушаг саһиби олмасына иҹазә верилди

Чиндә аиләләрин үч ушаг саһиби олмасына иҹазә верилиб.

Бу барәдә “Синһуа” хәбәр аҝентлији мәлумат јајыб.

Билдирилир ки, гәрар Чин Коммунист партијасы Мәркәзи Комитәсинин Сијаси Бүросунун иҹласындан сонра верилиб. Гәрарын гүввәјә минәҹәји тарих ачыгланмајыб.

1970-ҹи илләрин орталарындан етибарән Чиндә доғум нисбәтини мәһдудлашдырмаг үчүн сәрт сијасәт јүрүдүлүб. Бир нечә истисна олмагла, аиләләрә јалныз бир ушаға иҹазә верилиб. Бу гајданын позулмасы һалында, валидејнләрә јүксәк ҹәримәләр тәтбиг олунуб. Һәмин шәхсләр дөвләт вәзифәсиндән кәнарлашдырылма вә Чин Коммунист партијасы сыраларындан говулма да дахил олмагла диҝәр ҹидди ҹәзалара мәруз галыблар.

Бир нечә ил әввәл Чиндә һәр ики валидејнин тәк ушағы олдуғу аиләләр үчүн, еләҹә дә илк өвладлары гыз олан, кәнд јерләриндә јашајан ҹүтлүкләр үчүн икинҹи ушағын олмасына иҹазә верилиб. 2013-ҹү илдә өлкәдә евли ҹүтлүкләрә ики өвлад саһиби олмаға иҹазә вердиләр, бурада әрләрдән азы бири валидејнләринин тәк өвлады олмалы иди. 1 јанвар 2016-ҹы илдә бүтүн чинли аиләләрин ики ушаг саһиби олмасына иҹазә верән ганун гүввәјә миниб.


1125 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP