Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијун 2021

Азәрбајҹанын әһалиси нә гәдәрдир?

АДР Һәрәкатынын сәдри Губад Ибадоғлу буҝүнкү фаҹебоок пајлашымында бу суала ајдынлыг ҝәтириб.

О, статистик рәгәмләрә сөјкәнәрәк, әһалимизын сајы барәдә верилән рәгәмләри шүбһәјә алыб:

“Мәркәзи Сечки Комиссијасынын сәдри мәлумат верир ки, бу илин мај ајына Азәрбајҹанда сечиҹиләрин (18 јаш вә ондан јухары оланларын) сајы 5 милјон 212 мин 902 нәфәрдир. Әмәк вә Әһалинин Сосиал Мүдафиә назири дә дејир ки, өлкәдә 2,7 милјон нәфәр 0-18 јашлы ушаг вардыр. Беләликдә дә өлкә әһалисинин сајынын 7 милјон 912 мин 902 нәфәр олдуғу бәлли олур.

Дөвләт Статистика Комитәсинин ачыгладығы шанлы мәлумата ҝөрә, сентјабрын 1-ә Азәрбајҹан әһалиси 10 милјон 35 мин 351 нәфәр олуб. Әһалинин сајыны ҝөстәрән бу ики ејни ҝөстәриҹи арасында 2 милјон 122 мин 449 нәфәр фәрг јараныр. Кимә инанаг? Сизҹә ким дүз данышыр? Азәрбајҹанын әһалиси нә гәдәрдир?”


1348 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP