Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2021

“Русија олуб, вар вә олаҹаг - бунунла барышмағын вахтыдыр” - Путин

Русија Президенти Владимир Путин бәјан едиб ки, Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ) илк нөвбәдә, Русијанын марагларына һөрмәтлә јанашмағы өјрәнмәлидир, чүнки һәмин мараглар «олуб, вар вә олаҹаг».

Дөвләт башчысы бу бәјанаты Петербург бејнәлхалг игтисадијјат форумунда (ПБИФ) сәсләндириб. О, гејд едиб ки, Русија тәрәфи Америка һакимијјәти илә мөвҹуд мараглара зәрбә вурмаг истигамәтиндә һеч бир аддым атмајыб.

«Русија-Америка мүнасибәтләрини буҝүнкү вәзијјәтә биз сыхышдырмамышыг. Буну биз етмәдик. Биз, Русија-Америка мүнасибәтләринә зәрәр вурмаг истигамәтиндә биринҹи олараг, һеч бир аддым атмамышыг» - “РИА Новости” аҝентлији Путиндән ситат ҝәтирир.

О, хатырладыб ки, ики өлкә арасында мүнасибәтләрин корланмасы үзрә тәшәббүс АБШ-дан ҝәлиб.

«Мәҝәр АБШ-а гаршы санксијалары биз тәтбиг етмишик? АБШ бизә гаршы санксија тәтбиг едиб вә һәр аддымда тәтбиг едир вә үммијјәтлә, һеч бир сәбәб олмадан. Јалныз она ҝөрә ки, биз, варыг. Анҹаг бунунла барышмаг лазым ҝәләҹәк. Русија вар, олуб вә олаҹаг. Неҹә ки, АБШ вар вә олаҹаг - о, дүнјада әһәмијјәтли рол ојнајыр» - Президент билдириб.

Путин арзуларыны белә ифадә едиб ки, Америка перспективдә анти-Русија сијасәтиндән имтина едәҹәк вә дүнјада сабитләшдириҹи рол ојнамаға башлајаҹаг. Русија лидери инандығыны билдириб ки, Америка пезиденти Ҹо Бајденлә ијунун 16-дакы Ҹеневрә ҝөрүшү конструктив јөндә кечәҹәк.


1210 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP