Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијун 2021

Тәһлүкәсизлик комиссијасынын сәдри: Түркијә ишғалчылыға сон гојмалыдыр

Ираг парламентинин тәһлүкәсизлик вә мүдафиә комиссијасынын сәдри Мәһәммәдрза Али-Һејдәр Түркијәнин Ирагда һүзуруну ишғалчылыг адландырыб вә она сон гојулмасыны тәләб едиб.
Али-Һејдәр дејиб ки, Түркијә ордусу вә ПКК тәрәфиндән Ираг Күрдүстаны дахилиндә баш верәнләр тәһлүкәли аддымлардыр.
“НИНА”-нын вердији хәбәрә ҝөрә, комиссија сәдри Түркијә илә һәр һансы разылашманы рәдд едәрәк дејиб: “Јалныз мүвәггәти вә шәртли разылашмалар мөвҹуддур вә Түркијә Ирагын һазыркы вәзијјәтиндән суи-истифадә етмәмәлидир. Ирагын мәркәзи һөкумәти вә пешмәрҝә команданлығы Түркијәнин ишғалчылығы гаршысында координасија јаратмалыдыр.”
Али-Һејдәр бир даһа вурғулајыб ки, ПКК үнсүрләринин изләнмәси үчүн Ираг вә Түркијә арасында һеч бир әмәкдашлыг јохдур, Түркијә дөвләти гаршыдурмалары дајандырмалы, Ираг һөкумәтинин јоллар арамаға сәј ҝөстәрмәсинә зәминә јаратмалыдыр.
Гејд едәк ки, Түркијә ПКК илә мүбаризә бәһанәси илә нечә илдир ки, Сурија вә Ираг торпагларына сохулмушдур.


1055 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP