Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијун 2021

Имам Мәһәммәд Багир (ә)

Имам Мәһәммәд Багирин (ә) Мәдинәдә чохлу шаҝирдләри вар иди. Үстәлик, һәзрәтин ҝөзәл давранышы, инсани кејфијјәтләри онун мәһәббәтини Мәдинә ҹамаатынын үрәјинә долдурмушду.
İмам Мәһәммәд Багирин (ә) Мәдинә әһалиси арасында артан һөрмәти, о һәзрәтин илаһи елмләри тәлим етмәси вә чохлу тәләбә јетирмәси артыг хәлифә Һишам ибн Әбдүлмәлики нараһат едирди.
Һишам да диҝәр залым һөкмранлар кими јахшы инсанын вә һамы тәрәфиндән севилән бир шәхсин халгын арасында олмасыны истәмирди. Она ҝөрә дә имама һәсәд едир, ҹамаатын онун әтрафына топлашмасындан горхур вә өз һөкумәти үчүн зәрәрли ола биләҹәјиндән еһтијат едирди.
Һишам даим һәзрәти неҹә ҝөздән салмаг вә арадан ҝөтүрмәк барәдә дүшүнүрдү. Хәлифә бу барәдә өз мүшавирләри мәсләһәтләшди. Ҝүнләрин бириндә Һишамын мәмурлары Мәдинәјә ҝәләрәк имам Багирин (ә) евинә ҝетдиләр. Онлар имама дедиләр: Һишам бизи ҝөндәрмишдир ки, сәни Шама апармаг.
Имам сәфәрә һазырлашды, оғлу Ҹәфәри (ә) дә өзү илә ҝөтүрәрәк Һишамын мәмурлары илә бирликдә Шама ҝетди.
Şама чатдыгда мәмурлар имамы хәлифәнин сарајына тәрәф апардылар вә сарајын гаршысында атдан ендирдиләр.
Имам Мәһәммәд Багир (ә) вә оғлу Ҹәфәр Садиг (ә) бир нечә ҝүн хәлифәнин сарајынын гаршысында ҝөзләмәли олдулар. Нәһајәт, хәлифә онларын сараја ҝәтирилмәси барәдә ҝөстәриш верди.
İмам өз оғлу илә мәҹлисә дахил олду. Хәлифә тахтда отурмушду вә сарај әјанлары да онун јанында дајанмышдылар. Имам Багир (ә) хәлифә илә үз-үзә дајанмадан мәҹлисин бүтүн иштиракчыларына хитаб едәрәк деди: - Салам олсун сизә.
Хәлифә елә ҝүман едирди ки, имам Багир (ә) әввәл онун јанына ҝедәҹәк вә она хүсуси салам верәҹәк. Анҹаг хәлифәнин ҝөзләдији кими олмады. Она ҝөрә дә чох нараһат олду, рәнҝи дәјишди, гәзәб вә һиддәтин әсәри онун үзүндә ҝөрүндү. Анҹаг о өзүнү әлә алмаға чалышды вә бир аз сакитләшдикдән сонра үзүнү имама тутуб деди: - Бу ҝүн ох атма јарышымыз вар. Сәнин дә бу јарышда иштирак етмәјини истәјирәм.
İмам Багир (ә) бујурду: - Мән артыг гоҹалмышам, ох атмаг вахтым өтүб кечиб, мәни үзүрлү сајын.
Јахшы фүрсәт тапыб имамын мәғлубијјәтин астанасында дајандығыны дүшүнән Һишам даһа да исрар едәрәк онун јарышда иштирак етмәсини тәләб етди. Сонра мәмурлардан биринә ишарә етди ки, өз ох-каманыны имама версин. Мәмур каманы бир нечә охла бирликдә имама верди.
Нишанҝаһ дивара јерләшдирилмиш бир даирә иди. Имам хәлифәнин мәгсәдининин нә олдуғуну баша дүшдү. Онун сөзүнү гәбул едәрәк каманы ҝөтүрдү вә бир ох гојуб јајы дартды. Ох дүз нишанҝаһын ортасына санҹылды. Мәҹлис иштиракчыларынын һамысы һејрәтдә галдылар. Хәлифә өзлүјүндә фикирләшди ки, ола билсин бу бир ох тәсадүфи олараг һәдәфә дәјди. Она ҝөрә дә имамдан даһа бир ох атмасыны истәди. Имам икинҹи оху камана гојуб атды. Ох биринҹи охун ортасыны јарыб, һәдәфә санҹылды. Һамы һејрәт ичиндә иди. Белә бир һадисәни ҝөзләмәјән хәлифә гәзәбини ҝизләдә билмирди. Имамын үчүнҹү оху да икинҹи оху јарыб нишанҝаһа санҹылды. Беләликлә, һәзрәт доггуз ох атды вә охларын һәр бири өзүндән габагкы оху јарараг дүз нишанҝаһын ортасына санҹылды. Бу һејранедиҹи һадисә һамыны мат-мәәттәл гојуб, һамыны о һәзрәти алгышламаға мәҹбур етди.
Ҝүманы јанлыш чыхан вә планы пуч олан Һишам, мәҹлис иштиракчыларынын имамы алгышламасыны ҝөрүр, даһа да һиддәтләнирди. Анҹаг о өз гәзәбини ҝизләтмәјә вә удмаға ҹәһд едирди. Она ҝөрә дә заһирдә имамла мүлајим давранды вә имамы онун тахтынын јанында отурмаға дәвәт етди. Амма имам гәбул етмәди вә дајандығы јердә галды. Һишам үзүнү имама тутараг деди: - Афәрин сәнә, еј Ҹәфәрин атасы! Сән әрәб вә әҹәмин (гејри-әрәбин) ох атанларынын ән үстүнүсән. Белә ох атмағы кимдән өјрәнмисән?
İмам Багир (ә) бујурду: - Өзүн билирсән ки, Мәдинә ҹамааты арасында ох атмаг тәрәфдары чохдур вә онлар бу ишә өјрәшиб. Мән дә ҹаванлыгда бир мүддәт бу ишлә мәшғул олмушам, сонра исә тәрк етмишәм. Бу ҝүн сән исрар етдијин үчүн гәбул етдим.
Һишам деди: - Мән бу ҝүнә гәдәр белә бир ох атма ҝөрмәмишдим. Сән чох мәһарәтлисән.
İмам бујурду: - Еј Һишам, биз Пејғәмбәрин (с) Әһли-бејтијик. Елм вә баҹарығы Аллаһ бизә бәхш етмиш вә биз дә өз аталарымыздан буну ирс апарырыг. Башгаларында олан һәр нагис елм вә баҹарыг биздә камил сурәтдә вардыр.
Һишам имамын сөзләриндән һиддәтләнәрәк деди: - Бәс, биз вә сиз Әбдүлманаф өвладлары дејиликми?
İмам бујурду: - Бәли, биз һамымыз Әбдүлманаф өвладларыјыг. Амма Аллаһ Өзүнүн хас елм вә һикмәтләри илә бизә үстүнлүк вермишдир. Неҹә ки, ҹәддимиз Мәһәммәд (с) бүтүн аләмләрдән үстүн иди вә тајы-бәрабәри јох иди.
Һишамын һиддәти ҝетдикҹә даһа да артырды. О, тутдуғу ишиндән пешман олмушду. Мәмурларына ҝөстәриш верди ки, имам Багири (ә) вә оғлу Ҹәфәри (ә) Мәдинәјә гајтарсынлар.


1235 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP