Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијун 2021

Франса милли командасынын ојунчусу өз ҝөзәл һәрәкәти илә мүсәлманларын рәғбәтини газанды

Франса милли командасы Алманија милли командасы илә гаршылашыб. Ојундан сонра баш тутан мәтбуат конфрансында Франса командасынын футболчусу Пол Погба гаршысына гојулан пивә шүшәсини орадан ҝөтүрүб узаға гојмагла мүсәлманларын рәғбәтини газаныб.

Пол Погба, рәгабәтләрин дәстәкчиси олан Һеинекен ширкәтинин спиртли ички мәһсулуну өзүндән узаглашдырмагла дүнја мүсәлманлары тәрәфиндән јүксәк алгышланыб.

Алманија командасына 1:0 һесабы илә галиб олмуш Франса командасынын сечилмиш ојунчусу адыны алан Погба бир даһа сүбут едиб ки, спиртли ички мәһсулларыны тәсдиг етмир вә онун инанҹына әсасән спиртли ичкиләр һарамдыр.
Франса милли футбол командасынын үзвү вә һал-һазырда “Манчестер Јунајтед”ин формасыны ҝејинән Погба мүсаһибәләринин бириндә Ислам барәдә дејиб: “Ислам сизин медиада онун барәдә ешитдикләриниз дејил. Ислам дининин һәгигәти чох ҝөзәлдир.”

Мәшһур футболчу Ислам динини гәбул етмәси барәдә дејиб: “Достларым мүсәлман идиләр. Онларла чох сөһбәт едирдим. Бир чох мәсәләләрә шүбһә илә јанашырдым. Лакин бир дәфә онларла бирликдә намаз гылдым вә бу вахт чох гәрибә һисләр бүтүн вүҹудуму бүрүдү. О ҝүндән мүсәлман олдум.”


1857 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP