Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2021

Сурија рәсмиси: Бејнәлхалг ҹамиә АБШ вә Түркијәнин Суријада ишғалчылығына сон гојсун

Сурија һөкумәтинин Нурсултан иҹласында мүзакирә һејәтинин рәһбәри Әјмән Сусан иҹласын нәтиҹәсиндән разылыг ифадә етмәклә јанашы, вурғулајыб ки, јекун бәјанат бундан даһа јахшы ола биләрди.
“Спутник”-ә ачыглама верән Ә. Сусан әлавә едиб: “Түркијә режиминин Суријанын шималында һәјата кечирдији мәкирли планлары вә онун мәнфи ролундан хәбәримиз вардыр.”
Сурија рәсмиси бејнәлхалг аләмә мүраҹиәт едәрәк дејиб: “Бејнәлхалг ҹамиә Түркијәнин Суријанын шималындакы һүзуруна сон гојсун.”
Ə. Сусан Түркијә вә Американын Суријанын торпагларынын бир һиссәсини ишғал етмәсинә тохунараг бу ишғалчылығы “Сурија бөһранынын узун сүрмәсинин сәбәби” адландырыб.
Мүзакирә һејәтинин башчысы Түркијә вә Американын бу өлкәнин сәрвәтини гарәт етмәсини дә диггәтә чатдырараг дејиб ки, Сурија һуманитар бөһранла үзләшиб вә бу бөһраны јараданлар өлкәнин суверенлијини позмаг вә терроризми дәстәкләмәк мәгсәди ҝүдүрләр.
О, һабелә билдириб ки, Суријаја дахил олан һуманитар јардымлар зәрури еһтијаҹын 50 фаизиндән азыны арадан галдырыр вә онларын чоху террорчулара чатдырылыр, беләликлә, террорчулар һимајә олунур.
Сурија бөһранынын һәлли истигамәтиндә Бејнәлхалг Астана Конфраныснын 16-ҹы иҹласы сүлһүн тәзминатчысы олан 3 өлкәнин (Иран, Русија вә Түркијә), БМТ-нин баш катибинин нүмајәндәси, һабелә мүшаһидәчи өлкәләр олан Ираг вә Ливанын иштиракы илә 2 ҝүн мүддәтиндә Газахыстанын пајтахты Нурсултан шәһәриндә кечирилиб.


1301 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP