Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2021

Чин АБШ-ы тәнгид етди

АБШ кәшфијјат бөлмәләринин ҸОВИД-19-ун мәншәји илә бағлы јајдығы һесабат елми јох, сырф сијаси вә хәјалидир.

Вуну Чин хариҹи ишләр назиринин мүавини Ма Заоху дејиб.

"Һесабатын һеч бир елми әсасы вә етибарлылығы јохдур. Һеч бир реал сүбут тапа билмирләр, ејни јаланлары тәкрар-тәкрар ҝүндәмә ҝәтирәрәк Чинә бөһтан атмаға чалышырлар. Бу илин әввәлиндә Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын (ҮСТ) мүтәхәссисләри вә чинли мүтәхәссисләрдән ибарәт експерт групу 28 ҝүн әрзиндә Чиндә арашдырма апарды вә һесабат дәрҹ етди. Вирусун мәншәји илә бағлы елми арашдырмалары һәр заман дәстәкләјирик, амма мәсәләнин сијасиләшдирилмәсинин гәти әлејһинәјик", - дејә о билдириб.


1008 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP