Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2021

Арифин нәсиһәти: Елә әмәлләр ет ки, сәнин гәфләт вә наданлығыны арадан галдырсын

Бөјүк ариф Мирза Ҹавад Аға Мәлики Тәбризи ирфан вә әхлаг әһли үчүн һидајәт топлусу олан дәјәрли “Әл-Мурагибат” китабынын Рәбиүл-әввәл ајы бөлмәсиндә јазыр:

Бу ҝүнләрин мүрагибәтләриндән бири дә будур ки, салик шәхс бүтүн ајы (Рәбиүл-әввәл) ҝөзәл тәлаш вә ибадәтләр етмәклә кечирсин, Аллаһын бу немәтини таныдығы гәдәр өз Рәбби илә мүнаҹат етсин.
Бил ки, әҝәр сән ҹин вә инсанларын ибадәти гәдәр ибадәт етсән вә бу ибадәтдә пејғәмбәрләр кими ихласлы олсан да, јенә бу немәтин шүкрүнү лајигинҹә јеринә јетирә билмәмисән.
Белә олдугда, ағыл һөкм едир ки, бүтүн сәјини топлајыб баҹардығын гәдәр бу немәтин шүкрүнү јеринә јетирәсән. Белә әмәл етсән, Аллаһ Өз лүтфү илә ону гәбул едәр. Чүнки Аллаһ кичик, лакин ихласлы ибадәти гәбул едир вә она чохлу саваб верир.

Еј мүрагиб бәндә! Бу ҝүн елә әмәлләр ет ки, сәнин гәфләт вә наданлығыны арадан галдырсын, вахтдан нәһајәт дәрәҹәдә фајдалан, һәмин әмәлләри садиг ихласла јеринә јетир вә бу ҝүнләри чох бөјүк сан, бахмајараг ки, онун шүкрүнү лазымынҹа јеринә јетирә билмирсән.
Бәндә мәрифәт, зикр вә шүкүр кими гәлби ибадәтләрдә өзүнүн бүтүн сәјини ишә салмалыдыр. Анҹаг ҹисми ибадәтләр барәдә шәриәт мөтәдил олмағы, өз тагәт вә ҝүҹүндән артыг ибадәт етмәмәји бујурмушдур. Демәли, салик бәндә гәлбини пакламагда, ону мәрифәт нуру вә гәлбә лазым олан ҝөзәл сифәтләрлә бәзәмәкдә баҹардығы гәдәр сәј етмәли вә бүтүн ҝүҹүнү ишә салмалыдыр ки, Имам Садигин (ә) арифин вәсфиндә бујурдуғу мәгама чата билсин. Һәзрәт бујурур: “Әҝәр (ариф) бир ҝөз гырпымы гәдәр гәлби Аллаһы јад етмәкдән гафил олса, Онун шөвгүндән өләр.”

Бу вахт вәһм вә зүлмәт пәрдәләри онун ҝөзүндән кәнара чәкиләр, Затын ҹәмал вә ҹәлалы онун үрәјинә нур сачар. Онун гәлбинә елә бир нур сачар ки, даһа һеч вахт гәфләтә дүчар олмаз. Онун гәлбинин әһвалы ҹәлалијјә вә ҹәмалијјә сифәтләринин мәхсус тәҹәллиләри илә дәјишәр, Мүтәал Аллаһ онун гәлбининин горху вә үмид ријазәтини Өз өһдәсинә алар ки, ону Өз јанында доғручуларын мәгамында, Фирдовси-әлада, нур ҹәннәтдә пејғәмбәрләрин, шәһидләрин вә сиддигләрин јанында гәрар версин вә “ Онлар неҹә дә ҝөзәл јолдашлардыр!” (“Ниса” сурәси, ајә 69)


1970 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP