Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2021

Путин: Америка шәһәрләрини мәһв едә биләҹәк һиперсәсли нүвә ракетләри...

Русија Президенти Владимир Путин өлкәсинин нүвә ракетләринин Америкадан бешгат даһа сүрәтли олдуғуну сөјләди вә дәрһал јени супер технолоҝијаларын һеч ким үчүн бирбаша тәһлүкә јаратмадығыны билдирди.

Бу барәдә “Дејли Стар” нәшри мәлумат јајыб.

Мәгаләдә билдирилиб ки, Русија лидери өлкәсиндә "һәјәҹан вәзијјәтиндә" олан вә һәр ан Америка шәһәрләрини мәһв едә биләҹәк һиперсәсли нүвә ракетләринә саһиб олдуғуну дејиб:

"Бу, јалныз һиперсәс дејил, гитәләрарасы бир ракетдир. Бу, дедијиниздән даһа ҹидди силаһдыр. Вә артыг Русијада һазыр вәзијјәтдәдир. Системләримиз 20 МАХ-дан (1 Мах = 1226,5 км/саат (340 метр/санијә) чох сүрәтлә учур. Бурада гејри-ади бир шеј јохдур, дүнјанын јүксәк технолоҝијалы ордулары белә системләрә саһибдир вә јахын ҝәләҹәкдә дә саһиб олаҹаг".

Гејд едәк ки, өтән һәфтә јајымланан Русија һиперсәсли силаһ сынагларынын һәјәҹанвериҹи ҝөрүнтүләри Үчүнҹү Дүнја мүһарибәси илә бағлы горхулары артырыб. Видеода өлүмҹүл "Зиркон" ракети "Северодвинск" нүвә суалты гајығындан атылыр вә саатда 10.700 километр сүрәтлә ҝөјә учур. Даһа сонра Русија һәрби идарәсинин нүмајәндәләри ракетин Ағ дәниздән атылдығыны вә Барентс дәнизиндә һәдәфинә чатдығыны билдирибләр.


1877 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP