Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2021

Русија бу өлкәдә һәрби база јарадыр

Судан өлкәдә Русија һәрби базасынын јарадылмасы илә бағлы разылашмаларын иҹрасына давам едәҹәк.

Буну Суданын һаким Суверен Шурасынын рәһбәри Әбдүлфәттаһ Бурхана дејиб.

“Бизим разылашмамыз вар вә бунун да бир һиссәси базанын јарадылмасы һагдадыр. Бу мөвзуну даим мүзакирә едирик вә бәзи гејдләримиз вар ки, онлара мүраҹиәт етмәк лазымдыр. Биз бејнәлхалг мүгавиләләрә садигик вә онлары сона гәдәр иҹра етмәјә давам едәҹәјик”, - Бурхана билдириб.

Гејд едәк ки, бир мүддәт өнҹә Судан Мүдафиә Назирлијиндәки мәнбә Порт-Суданда Русија һәрби базасынын јарадылаҹағы илә бағлы мәлумат вермишди.


1440 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP