Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2021

АБШ бунунла һеч нә әлдә едә билмәз - Абдуллаһиан

АБШ-ын тәзјиг вә игтисади террор сијасәти илә разылашмалара наил олмасы мүмкүн дејил.

Буну Иран хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһиан дејиб.

"Данышыгларын мүсбәт нәтиҹә вермәси үчүн АБШ бүтүн санксијалары арадан галдырмагла сәһвләрини компенсасија етмәлидир, - ХИН рәһбәри гејд едиб.

Гејд едәк ки, Иран 29 нојабрда Вјанада кечирилән нүвә данышыгларына гатылаҹағыны ачыглајыб.


1210 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP