Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2021

Аллаһын рәһмәтинә үмидвар олмаг

Еј Аллаһын пејғәмбәри, сәнин Рәббин залымдыр, ја адил?
Бир гадын Һәзрәт Давудун (ә) јанына ҝәлди вә деди: - Еј Аллаһын пејғәмбәри, сәнин Рәббин залымдыр, ја адил?
Давуд (ә) пејғәмбәр бујурду: Аллаһ елә бир адилдир ки, һеч вахт зүлм етмәз.
Сонра бујурду: Мәҝәр сәнин башына һансы һадисә ҝәлиб ки, бу суалы сорушурсан?
Гадын деди: Мән дул гадынам вә үч гызым вар. Әлимлә тохуҹулуг едирәм. Дүнән тохудуғум шалы бир парчанын арасына гојуб, сатмаг үчүн базара апарырдым ки, онун пулу илә өвладларымын азугәсини алым. Ҝөзләнилмәдән бир гуш ҝәлди вә о парчаны әлимдән гапды, апарды. Әли бош вә кәдәрли галдым. Ушагларымын доланышығыны тәмин етмәк үчүн һеч нәјим јохдур.
Һәлә гадынын сөзү битмәмишди ки, Һәзрәт Давудун (ә) евинин гапысы дөјүлдү. Һәзрәт евә ҝириш иҹазәси верди. Ҝөзләнилмәдән он нәфәр таҹир Һәзрәт Давудун (ә) јанына ҝәлиб һәрәси јүз динар (ҹәми мин динар) һәзрәтә тәгдим етдиләр вә дедиләр:
-Бу пуллары еһтијаҹлылара верин.

Һәзрәт Давуд (ә) онлардан сорушду:
-Сизин бу мәбләғи бирликдә ҝәтирмәјинизин сәбәби нәдир? Дедиләр:
-Биз бир ҝәмијә минмишдик. Бир туфан башлады. Ҝәми зәрәр ҝөрдү. Аз галырды ҝәми батсын вә биз һамымыз гәрг олаг. Гәфилдән бир гуш ҝөрдүк. О, бизә тәрәф гырмызы рәнҝли парча бир бағлама атды. Ону ачдыг. Орада тохума бир шал вар иди. Онунла ҝәминин зәрәр чәкмиш јерини мөһкәм бағладыг. Ҝәмидән тәһлүкә совушду. Сонра туфан јатды вә саһилә чатдыг. Биз тәһлүкә анында нәзир етдик ки, әҝәр хилас олсаг, һәрәмиз јүз динар верәк. Инди һәрәмиз јүз динар олмагла, мин динары сәнин һүзуруна ҝәтирмишик ки, кимә истәсән, она сәдәгә верәсән.

Һәзрәт Давуд (ә) гадына дөндү вә бујурду: Сәнин рәббин сәнә дәниздән һәдијјә ҝөндәрир, амма сән ону залым адландырырсан?!
Сонра мин динары гадына верди вә бујурду: Бу пулу ушагларынын доланышығына хәрҹлә. Аллаһ сәнин һалына вә ҝүзәранына башгаларындан даһа аҝаһдыр.


1221 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP