Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Нојабр 2021

АБШ-ын бејин мәркәзи: Иран Һөрмүз боғазында һәрби ҝүҹүнү нүмајиш етдирир

Американын бејин мәркәзи “Миддле Еаст” Иранын Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазындакы һәрби ҝүҹүнү етираф едиб.


“Миддле Еаст” Институту јени тәһлилиндә Иранын Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында һәрби ҝүҹүнү тәһлил едиб вә бу боғазы бағламаг үчүн ҹәми 300 минаја еһтијаҹ олдуғуну, АБШ-ын гыса заман әрзиндә бу тәһдидлә мүбаризә апара билмәкдә тамамилә аҹиз олдуғуну билдирәрәк вурғулајыб: “Әлбәттә ки, Фарс көрфәзиндә әсас тәһлүкә Иранын мүхтәлиф мәнзилли ҝәми әлејһинә ракетләринин артан арсеналыдыр.”

Бејин мәркәзи арашдырмасынын диҝәр һиссәсиндә Иранын һәрби дәниз ҝүҹүнү ҝениш изаһ едәрәк јазыб: “Һөрмүз боғазы глобал нефт вә тәбии газ тәҹһизаты үчүн дүнјанын ән мүһүм дәниз боғазларындан биридир. Бу боғазда дәнизчилик азадлығы мәсәләси узун мүддәтдир ҝәрҝинлик мәнбәји олуб. Иранын Һөрмүз боғазыны бағламаг ҹәһди чох чәтин ҝөрүнсә дә, сон үч илдә баш верәнләр ҝөстәрди ки, Иран Гәрблә һәрби гаршыдурма рискини артырмадан јенә дә бу боғазда проблемләр јарада биләр.”

“Миддле Еаст” Институту гејд едиб ки, Иранын бу истигамәтдә мүхтәлиф васитәләри вардыр, хүсусән дә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун донанмалары васитәсилә минләрлә мина, силаһлы сүрәтли гајыглар вә кичик суалты гајыглардан фајдалана биләр. Иранлылар Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында өз үстүн һәрби ҝүҹләрини дүнјанын енержи тәһлүкәсизлијинин тәминатчысы кими ҝөстәрирләр.

Бејни мәркәзи јазыб: “Иран Фарс көрфәзиндә јахшы мөвгејә, ән узун саһил хәттинә вә демәк олар ки, практики нәзарәтә малик олан ики өлкәдән биридир. Иранын Һөрмүз боғазына ҝедән бүтүн ҝәми јолларына чыхышы вар.”
Һесабатда билдирилир ки, СЕПАҺ донанмасы өз миссијаларыны јеринә јетирмәк үчүн әнәнәви вә гејри-әнәнәви, дини мотивли миссијаларын бирләшмәсиндән истифадә едир. Иран үчүн ән асан вә ән тәсирли јол миналарын чәкиндириҹи вә психоложи тәсири, һәтта миналамаг тәһдиди илә ҝәмичилик хәтләрини вә су јолларыны бағламагдыр.
Бәзи мүшаһидәчиләр һесаб едир ки, Һөрмүз боғазынын бағланмасы үчүн бир нечә ил әрзиндә ҹәми 300 мина јерләшдирмәк кифајәт едир. АБШ һәрби дәниз гүввәләри исә гыса вә орта мүддәтли перспективдә бу тәһлүкәјә ҹаваб вермәкдә тамамилә аҹиздир. Шүбһәсиз ки, Фарс көрфәзиндә әсас тәһлүкә Иранын мүхтәлиф мәнзилли ҝәми әлејһинә ракетләринин артан арсеналыдыр.
Аналитик мәркәз тәһлилин башга һиссәсиндә јазыр ки, сүрәтдән әлавә, Иран ракет бурахма габилијјәтини дә тәкмилләшдирмәјә чалышыб.

Бу јахынларда Америка нәшрләриндән бири јазмышды ки, Иранын Һөрмүз боғазында ән тәсирли вә сүбут олунмуш силаһы, дәниз миналарыдыр. “Натионал Ынтерест” АБШ-ын Һөрмүз боғазыны кечәркән Фарс көрфәзиндә Америкаја аид тәјјарәдашыјан ҝәмиси јахынлығында Иранын ракет сынагдан кечирмәси илә бағлы сон иддиасына тохунараг, Иранын АБШ-ын ҝүҹлү һәрби ҝәмиләрини батырмаг габилијјәтинә малик олдуғуну вурғулајыб.


1255 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP