Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2021

БМТ-дә сионист режиминин әлејһинә 6 гәтнамә гәбул едилди

Сионист режиминин Фәләстин халгына гаршы тәҹавүзүнү давам етдирмәси илә ејни заманда БМТ-нин Баш Мәҹлисинин 4-ҹү Комитәси АБШ, Канада вә Исраил тәмсилчиләринин етиразына бахмајараг, сионист режиминин әлејһинә 6 гәтнамә гәбул едәрәк бу режимин Фәләстин халгынын инсан һүгугларынын систематик шәкилдә позмасыны, Фәләстин вәтәндашларына, хүсусән дә Гәзза золағынын сакинләринә гаршы онларын гәтлә јетирилмәси вә јараланмасы илә нәтиҹәләнән ҝүҹдән истифадә етмәсини, Шәрги Гүдс вә Голан дә дахил олмагла бир сыра әразиләрдә ганунсуз гәсәбә салмасыны писләјиб.
Гәтнамәләрдә һәмчинин Гәззәнин гуру, һава вә дәниздән мүһасирәси, ишғал олунмуш әразиләрдә јашајыш мәнтәгәләринин салынмасы, ишғал олунмуш әразиләрдә мәскунлашан јәһудиләрин Фәләстин вәтәндашларына гаршы тәхрибат характерли һәрәкәтләри, еләҹә дә евләрин дағыдыламасы, фәләстинлиләрә гаршы ганунсуз вә өзбашына һәбсләр писләнилиб, фәләстинли көчкүнләрин өз евләринә гајытмасы үчүн шәраит јарадылмасына тәкид олунуб.
Суријанын Голан тәпәләри илә бағлы гәтнамәдә сионист режиминдән БМТ-нин Голан тәпәләри илә бағлы гәтнамәләринин јеринә јетирилмәси вә бөлҝәнин ишғалына сон гојулмасы тәләб олунуб. Һабелә, сионист режиминә Суријанын Голан сакинләринә Исраил вәтәндашлығы верилмәси гадаған едилиб.
Диҝәр гәтнамәләрдә фәләстинли гачгынларын аҹынаҹаглы сосиал вә игтисади вәзијјәтинә вә БМТ-нин Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлијинин (УНРWА) сон дәрәҹә критик вәзијјәтинә истинад едәрәк, бүтүн өлкәләр, ихтисаслашмыш гурумлар вә гејри-һөкумәт тәшкилатлары УНРWА-нын мәҹбури көчкүн фәләстинлиләрә јардым сәјләрини дәстәкләмәјә чағырылыб.


1174 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP