Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2021

РУҺАНИЛӘРИН ШАНТАЖ ЕДИЛМӘСИ ЈЕНИ МӘСӘЛӘ ДЕЈИЛ

САВАК-ын Ајәтуллаһ Фәлсәфини нүфуздан салмаг планы
САВАК-ын Ајәтуллаһ Фәлсәфини нүфуздан салмаг планы

Ајәтуллаһ Фәлсәфи Ајәтуллаһ әл-узма Имам Хомејнинин (рә) рәһбәрлик етдији Ислам Ингилабы јолунда фәалијјәтләрини артырмышды.
САВАК-ын (Өлкә Кәшфијјат вә Милли Тәһлүкәсизлик Тәшкилаты) о заманкы рәиси Ајәтуллаһ Фәлсәфијә деди: “Јанашманызы дәјишин вә тәнгиди дајандырын. Минбәрә чыхын, амма нормал. Әҝәр гәбул едиб бизә сөз версәниз, чох јахшы; анҹаг гәбул етмәсәниз, бир фото чәкилиб ки, сизин һејсијјәтинизә хәләл ҝәтирәҹәк”.

Ајәтуллаһ Фәлсәфинин САВАК-ын о заманкы рәисинә шок ҹавабы
Нәсири шәкли ҝөстәрәндә, мән там сојугганлылыгла дедим: “Чох јахшы, сиз бу сахта фотону һазырламысыз; амма мәлуматыныз үчүн ики-үч ҹүмлә дејим: Мәним тәнгидим “јахшыја дәвәт вә писдән чәкиндирмә” адлы дини бир вәзифәдир. Мән ҝүнаһлары, Ислам вә мүсәлманларын мәнафејинә зидд олан шејләри тәнгид едирәм. Әҝәр мәним минбәримин гаршысыны алсаныз, мәним бу ишдә хүсуси вәзифәм галмајаҹаг, амма минбәрә чыхсам, бу дини вәзифәни мүтләг јеринә јетирмәлијәм. Бүтүн инсанлар дини вәзифәми јеринә јетирмәјими ҝөзләјир. Одур ки, пајлашмаг истәдијиниз фотоја бахмајараг, мән өз вәзифәмдән әл чәкмәјәҹәјәм.
Аллаһ билир ки, сөзүҝедән шәкил дәрҹ олунандан сонра мәнә бир дәфә дә олсун әдәбсиз, налајиг сөз демәк үчүн бир телефон зәнҝи дә олмады, әксинә, һәр кәсдә мәнә рәғбәт, САВАК-ын инсанлыға зидд һәрәкәтинә исә нифрәт вә икраһ һисси јаранды. Она ҝөрә дә бу иш САВАК-а әкс еффект верди.

САВАК-ын монтаж фотосунда Һөҹҹәтүл-Ислам Фәлсәфи јарычылпаг гадынын јанында ҝөстәрилирди. САВАК бу фотонун бөјүк тиражла чохалдылмасыны вә САВАК васитәсилә әјаләт мәркәзи вә шәһәр башчылары, милләт вәкилләри, университет профессорлары, нәшријјат редакторлары, мәсҹид имамлары, танынмыш дин хадимләри, базар адамлары вә башгалары кими танынмыш вә нүфузлу һөкумәт вә гејри-һөкумәт шәхсләринә пајланмасыны әмр етмишди. Бу фотошәкилләрин тәјинат јериндә алынмасыны тәмин етмәк үчүн САВАК-ын үчүнҹү идарәсинин рәиси, Һөҹҹәтүл-Ислам Фәлсәфинин чыхышындан үч ҝүн сонра (18.01.1972) "Чох тәҹили" вә "Мәхфи" башлыглы мәктубларла бүтүн САВАК идарәләринә ҝөндәрилди. Һабелә, онлары мәркәзи САВАК-ла әлагәдә сахлајараг, фотошәкилләрә сензура гојмамағы, ҝөндәрмәјә мане олмамағы вә аланларын реаксијасыны билдирмәји әмр етди.


1215 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP