Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2021

Һаҹызадә: Сионист режими әлимизә бәһанә версә, мәһви ирәли дүшәҹәк

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һәрби Һава Гүввәләринин команданы Ислам Республикасы ПУА-ларынын бу ҝүн дүшмәнләрин ҝөзүнә тикан олдуғуну вә бу сәбәбдән дә ону мәһдудлашдырмаға сәј етдикләрини билдирәрәк дејиб: “Дүшмәнләр илләрлә силаһ ембаргосу саһәсиндә ҹәһд ҝөстәрдиләр вә силаһ идхал етмәјә имкан вермирдиләр, лакин һеч бир нәтиҹә әлдә едә билмәдиләр.”

Ҝенерал Әмир Әли Һаҹызадә шәһид Һәсән Теһрани Мүгәддәм вә СЕПАҺ-ын һава гүввәләри шәһидләринин аным мәрасиминдә дејиб: “Буҝүн өлкәнин тәһлүкәсизлији нүмунәвидир вә ҝүҹүмүзүн һәдди һагда данышмаға лүзум јохдур. Дүшмәнләр өзләри бу барәдә кифајәт гәдәр данышырлар вә ракет ҝүҹүмүзлә бағлы мүзакирәјә отурмағымызы истәјирләр.
Бу ҝүн Ислам Республикасынын дронлары дүшмәнләрин ҝөзүнә тикан олуб вә ону мәһдудлашдырмағы истәјирләр. Дүшмәнләр илләрлә силаһ ембаргосу саһәсиндә ҹәһд ҝөстәрдиләр вә фактики олараг силаһ идхал етмәјә имкан вермирдиләр, лакин һеч бир нәтиҹә әлдә едә билмәдиләр.”
Һаҹызадә әлавә едиб: “Бу ҝүн Аллаһын јардымы илә мүдафиә, һәрби, тәһлүкәсизлик саһәсиндә јахшы мәгамлара чатмышыг вә бу тәһлүкәсизлик сајәсиндә диҝәр саһәләрдә дә актив олмалы, бир-биринин ардынҹа проблемләри һәлл етмәлијик.”

Һәрби Һава Гүввәләринин команданы сионист режимини өз мөвҹудлуғу һагда данышан јеҝанә режим адландырыб, белә бир режимин мәһвә мәһкум олдуғуну, диҝәр өлкәләр һаггында данышмаға һаггы олмадығыны гејд едәрәк билдириб ки, сионист режиминин тәһдидләри өз дахили истифадәси үчүндүр.
Һаҹызадә вурғулајыб: “Сионист режими рәсмиләри билирләр ки, (мүһарибәни) башлајан тәрәф ола биләрләр, лакин ону битирмәк бизимләдир. Бу ишин сону сионист режиминин мәһв олмасы илә битәҹәк. Әҝәр бизим әлимизә бәһанә версәләр, артыг бундан сонракы дөврү ҝөрмәјәҹәкләр вә шүбһәсиз, онларын мәһви – тарих бахымындан - ирәли дүшәҹәк.”

Nur-az.com


1293 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP