Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Нојабр 2021

Авропа Бирлији Түркијәјә гаршы санксијалары узатды

“Русија әл-Јәвм” гәзетинин вердији хәбәрә ҝөрә, Авропа Бирлији Түркијә әлејһинә санксијаларын мүддәтини бир ил дә узадыб. Бу санксијалар Түркијәјә Аралыг дәнизинин шәргиндәки мүбаһисәли суларда нефт вә газ һасилаты үчүн газма ишләри илә әлагәдар олараг тәтбиг едилиб.
АБ Шурасы бу һагда јајдығы бәјанатда билдириб: “Бу ҝүн Түркијәнин Аралыг дәнизиндә гејри-гануни газма әмәлијјатларына ҹаваб олараг мәһдудлашдырыҹы тәдбирләрин нәзәрдән кечирилмәсиндән сонра Түркијәјә гаршы санксијалары даһа бир ил мүддәтинә узатдыг.”
Бәјанатда әлавә едилир: “Авропа Иттифагы Аралыг дәнизинин шәргиндә иҹазәсиз карбоһидроҝен газма фәалијјәтләринә ҝөрә мәсулијјәт дашыјан шәхсләрә вә ја гурумлара вә ја онда иштирак едән ширкәтләрә гаршы даһа дәгиг вә сәрт мәһдудлашдырыҹы тәдбирләр тәтбиг едә биләр.
АБ Шурасы вурғулајыб ки, бу тәдбирләрә һәмин шәхсләрин вә гурумларын активләринин блокланмасы, онларын АИ-јә сәфәринә гадаға гојулмасы, һабелә әмлакын башгалары тәрәфиндән санксија тәтбиг едилмиш шәхсләрә вә гурумлара верилмәсинин гаршысынын алынмасы дахилдир.
АБ 2019-ҹу илдә Түркијәнин АБ-нин Кипрә мәхсус олдуғуну һесаб етдији Шәрги Аралыг дәнизинин шәрг һиссәсиндә газма ишләринә ҹаваб олараг Анкараја гаршы санксијалар тәтбиг едиб.


1263 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP