Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Нојабр 2021

Ҝәнҹликдә ибадәтин һәззи

Имам Хомејни (рә) хәстәләнмәмишдән габаг Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун үзвләриндән бири ҝеҹә онун отағынын арха һиссәсиндә нөвбәдә олурду. Бир ҝүн ондан сорушдум:

- “Нечә вахтдыр ки, ҝеҹәләр Имамы мүһафизә едирсән, онунла бағлы хатирәләрин вармы?” Деди:
- “Нијә, вар. Имам адәтән сүбһ азанына ики саат галмыш ојанырды. Бир ҝеҹә онун уҹадан ағладығыны ҝөрдүм. Тәсирләндим вә ағламаға башладым. Бир мүддәт сонра Имам (рә) дәстәмаз алмаг үчүн отагдан чыхды. Мәни ҝөрәндә деди: “Нә гәдәр ки ҹавансан, өз гәдрини бил вә Аллаһа ибадәт ет. Ибадәтин һәззи ҝәнҹликдәдир. Инсан гоҹаланда, үрәји ибадәт етмәк истәјир, амма һал вә гүдрәти јохдур.””

“Алын вә торпаг”, с.261262 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP