Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Нојабр 2021

Әрәбләрин Сурија илә мүнасибәтләри артыг ҝизли дејил

“САНА”-нын вердији хәбәрә ҝөрә, Суријанын хариҹи ишләр назири Фејсәл Мигдад журналистләрә вердији ачыгламасында билдириб ки, биртәрәфли иҹбари аддымлар суријалы көчкүнләрин вәтәнә гајытмасына мане олур вә гәрб өлкәләри онларын өз өлкәләринә гајытмасыны истәмирләр вә бу васитә илә онлардан Сурија әлејһинә сијаси тәзјигләр мәгсәдилә суи-истифадә едирләр.
Əрәб өлкәләринин Сурија сәмтинә јөнәлмәләри барәдә ачыглама верән назир дејиб: “Бу мүнасибәтләр артыг ҝизли дејил вә биз диҝәр әрәб өлкәләрини дә бүтүн әрәбләр тәрәфиндән терроризм вә екстремизмлә мүбаризә апаран Сурија гаршысында үзәрләринә дүшән вәзифәләрини јеринә јетирмәјә чағырырыг.”
Бәзи өлкәләрин терроризм вә һәрби әмәлијјатлара әл атмагла Суријаны зәифләдә билмәмәсиндән сонра инди һәр һансы сијаси ирәлиләјишә мане олмаға сәј етдикләрини вурғулајан Ф. Мигдад дејиб: “Түркијә вә Америка ишғалчыларынын бирбаша һүҹумлары, силаһлы груплара вә террорчулара дәстәк вермәкдә мәгсәдләри Сурија һөкумәтинә тәзјиг ҝөстәрмәк, Суријаја гаршы башладыглары мүһарибәдә Суријанын әлдә етдији наилијјәт вә гәләбәләриндән ҝери чәкмәк истәмәләридир.”
Хариҹи ишләр назири вурғулајыб: “Биз суријалылара башгаларынын ирадәсинин јүкләнмәсини гәбул етмирик вә үмид едирик ки, дүнја өлкәләри дахили шәраитин тәмин едилмәсинә, о ҹүмләдән бәзи әразиләрдә терроризмә вә хариҹи ишғала сон гојулмасына, гачгынларын тәһлүкәсиз, һөрмәтлә вә көнүллү олараг өз вәтәнләринә гајытмасына наил олмаг үчүн бүтүн васитәләри сәфәрбәр етмәјә көмәк едәҹәкләр.”
Сурија Демократик Гүввәләри (күрд силаһлы бирләшмәләри) илә данышыглар барәдә ачыглама верән Ф. Мигдад гејд едиб ки, биз бүтүн халгымызла данышыглар апарырыг вә бунун сәбәби Дәрада баш верән сон һадисәләр вә Дејр әз-Зордакы чох мүсбәт ирәлиләјишләрдир.


1541 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP